Deze week neemt Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!) deel aan de Peking+15-conferentie, de VN-conferentie in het teken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

Voor zijn vertrek plaatste hij de beleidskeuzenota inzake gelijkheid vrouwen en mannen op de agenda van de Brusselse Ministerraad. Daarin de strategische doelstellingen inzake gelijkheid vrouw en man die elke minister binnen zijn of haar beleidsdomeinen wil verwezenlijken. Zo zal De Lille bij zijn terugkomst onmiddellijk werk maken van de ordonnantie gender mainstreaming.

Brusselse vertegenwoordiging op VN-conferentie over vrouwen

Deze week neemt Staatssecretaris De Lille deel aan de Peking+15-conferentie in New York. Tijdens deze VN-conferentie zal de Belgische delegatie vooral een aantal verworvenheden mee helpen verdedigen, zoals het recht op abortus, of de aandacht voor aids en HIV.

Een transversale aanpak voor een vrouwvriendelijker Gewest

Voor zijn vertrek bracht hij wel alles in orde voor de beleidskeuzenota inzake de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Elke minister heeft de actiepunten op het vlak van gender vertaald naar zijn eigen domeinen en zal hier de komende legislatuur werk van maken. De nota is heel breed: van de oprichting van een Adviesraad Gelijke Kansen tot specifieke aandacht voor de vervrouwelijking van armoede, van tewerkstelling en huisvesting tot het creëren van een openbare ruimte op maat van vrouwen. De Lille is een tevreden man: “Het is de eerste keer dat de Brusselse Regering een dergelijke oefening maakt aan het begin van de legislatuur. Een bewijs dat er specifieke inspanningen worden geleverd om ons Gewest vrouwvriendelijker te maken.”

Gender mainstreaming: gelijkheid vrouwen en mannen als toetssteen in het beleid

Een van De Lille’s speerpunten in deze nota is de integratie van gender mainstreaming in de beleidsvoering. De Lille: “De beleidsnota is een eerste stap. Daarnaast werk ik momenteel ook aan een ordonnantie gender mainstreaming. Hierdoor wordt de aandacht voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen geïntegreerd in alle beleidvoering. “ Gender mainstreaming is een manier om tot een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen te komen. Het beleid wordt structureel en proactief getoetst: welke impact heeft een voorgestelde maatregel op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in ons Gewest?

Staatssecretaris De Lille: “De ordonnantie zou een grote stap vooruit zijn voor ons Gewest. Er is traditioneel veel aandacht voor vrouwen naar aanleiding van Wereldvrouwendag maar de gelijkheid tussen vrouwen en mannen moet structureel aangepakt worden, elke dag opnieuw, door alle beleidsmakers. Enkel door gender mainstreaming wettelijk te verankeren en actief in ons beleid te integreren, maken we werk van de ongelijkheid waar vrouwen nog altijd mee te kampen hebben.”

De beleidskeuzenota wordt na goedkeuring op de Ministerraad overgemaakt aan het Brussels Parlement. Op 22 maart stelt De Lille zijn beleidskeuzenota voor aan het adviescomité gelijkheid man en vrouw van het Brussels Parlement.