Interpellatie gemeenteraad 25 maart 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Wachten op Gésu? – Gésu se fait attendre?

Vorig jaar, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd met veel vertoon de nieuwe plannen voor het hotel in het voormalige Gésuklooster voorgesteld aan de pers. Het hotel zou voortaan 75 kamers en 75 woningen tellen. De bouwaanvraag zou voor januari 2013 worden aangevraagd en de werken zouden in de zomer van 2013 van start gaan. In het gemeentelijk informatieblad 1210 van vorige maand werd dit nieuws nogmaals herhaald.

Sindsdien bleef het echter stil en werd er op het moment dat ik deze interpellatie indiende nog steeds geen bouwvergunning aangevraagd. Sommige hardnekkige geruchten spreken van een verkoop van de site door de huidige eigenaar.

Pro memorie, Het gaat hier om het derde project van de eigenaar sinds de aankoop in 2007. Het eerste project (met woningen) werd door de dienst Monumenten en Landschappen geweigerd, het tweede project (zonder woningen) werd na een klacht van enkele verenigingen vernietigd door de Raad van State. Ondertussen wonen er al geruime tijd zo’n 160 krakers in het Gésuklooster in steeds moeilijkere omstandigheden.

Mijn vragen:

  • Heeft de gemeente meer informatie over de indiening van een bouwaanvraag? Is er een kink in de kabel of wat is de reden voor het uitstel?
  • Kunnen er meer inlichtingen worden gegeven over de 75 woningen uit de plannen, gaat het over echte woningen of om een zogenaamd apparthotel, wooneenheden met hotelservice voor expats die voor enige tijd in Brussel verblijven?
  • Tot wanneer kunnen de krakers in het klooster verblijven (de huidige convenant zou deze zomer aflopen) ? Wordt er alvast gezocht naar oplossingen voor de bewoners? Wordt er in tussentijd (zoals beloofd door de eigenaar) gewerkt om de veiligheid en leefbaarheid van het kraakpand te verbeteren?
  • Uw voorganger, de heer Demannez, beloofde al meermaals dat er werk zou worden gemaakt van het opleiden en recruteren van mensen uit Sint-Joost voor het hotelproject? Zijn er in dit kader al stappen ondernomen en concrete afspraken gemaakt met de eigenaar?
  • Is er bestudeerd hoe het hotelproject een impact zal hebben op de openbare ruimte en de mobiliteit in de wijk? Zijn er m.a.w. aanpassingen voorzien aan de aanpalende openbare ruimte en hoe en waar zullen de hotelbezoekers / personeel/bewoners / leveranciers het gebouw betreden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen