Interpellatie gemeenteraad 25 april 2016 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Voortdurende schendingen van reglement van orde van gemeenteraad maken werkzaamheden van gemeenteraadsleden onmogelijk.

Het schepencollege en de gemeentesecretaris maken zich sinds het begin van deze legislatuur schuldig aan voortdurende schendingen van het reglement van orde van de gemeenteraad. Dit reglement regelt de werkzaamheden van de gemeenteraad en bevat bepalingen over onder meer het raadplegen van stukken, het indienen van vragen en interpellaties en bepalingen over de pv’s van de gemeenteraad.

Ik zal hieronder de verschillende schendingen van het reglement opsommen:

Artikel 14.- Onder voorbehoud van artikel 16, worden voor elk agendapunt de dossiers, alsook alle stukken die betrekking hebben tot het dossier, zonder verplaatsing, vanaf de verzending van de oproeping, ter beschikking gehouden van de raadsleden.

In het beste geval zijn vele stukken pas beschikbaar op de dag van de gemeenteraad wat een correcte voorbereiding (door zowel meederheid als oppositie) van de gemeenteraad door de gemeenteraadsleden onmogelijk maakt. Herhaaldelijk werden bepaalde agendapunten laattijdig toegevoegd en zijn stukken pas enkele uren voor de gemeenteraad plaatsvond beschikbaar gemaakt.

Artikel 48.- Er wordt op schriftelijke vragen binnen de maand na ontvangst door de Burgemeester of diegene die hem vervangt geantwoord.

Op het ogenblik van schrijven blijven verschillende vragen van ondergetekende zonder antwoord. Ook de vragen van andere oppositieraadsleden blijven al maanden onbeantwoord. Schriftelijke aanmaningen worden eveneens niet beantwoord.

Artikel 50.- Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de gemeente mag aan het onderzoek van de gemeenteraadsleden worden onttrokken. (zie ook Nieuwe gemeentewet Art. 84)

Voortdurend wordt de toegang tot bepaalde stukken uitgesteld of botweg geweigerd zoals recentelijk de stukken over de studie over de Noordwijk of over de controles op prostitutiepanden. Elke vraag vergt verschillende herhalingen en neemt veel tijd in beslag.

Artikel 54.- Het ontwerp van analytische weergave wordt ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de dagorde van de tweede daaropvolgende desbetreffende zitting en overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.

Op het ogenblik van schrijven zijn bepaalde analytische weergaves van gemeenteraden van vorig jaar nog steeds niet beschikbaar op de website van de gemeente. Het gaat om de verslagen van de gemeenteraden van 26.05.2015, 29.06.2015, 07.09.2015, 28.09.2015 en 30.11.2015. Ook het bulletin van interpellaties en mondelinge vragen is niet meer beschikbaar sinds 30.11.2015.

Mijn vraag:

  • Ik vraag een correcte toepassing van het reglement van orde van de gemeenteraad. Dit betekent dat ten laatste tegen volgende gemeenteraad ik en andere gemeenteraadsleden een antwoord krijgen op al onze gestelde vragen, dat alle ontbrekende analytische weergaven beschikbaar zijn, dat de dossiers van de gemeenteraad tijdig beschikbaar zijn en dat geen enkel stuk aan het onderzoek van de gemeenteraad meer wordt onttrokken.
  • Indien dit niet gebeurt zullen de gemeenteraadsleden van de oppositie worden gedwongen om hetzelfde reglement van orde tot in de puntjes te laten toepassen, met name wat betreft stemming en procedures.

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

 

Verzoek :