Naar aanleiding van de bespreking van het ontwerp van ordonnantie tot regeling van de uitbating van een openbaar geautomatiseerd fietsverhuursysteem, hebben Ecolo en Groen! een amendement ingediend. Doel van het amendement is de democratische controle op de uitvoering van de concessie, toevertrouwd aan J.C. Decaux, te versterken.

Het amendement dat meerderheid tegen oppositie goedgekeurd werd stelt: “De regering evalueert jaarlijks de uitvoering van het contract. Zij bezorgt haar evaluatieverslag jaarlijks aan het parlement ten laatste op 31 maart.”

Dit verslag laat toe de kwaliteit van de dienstverlening te evalueren, de naleving van de voorschriften inzake publiciteit in de openbare ruimte te controleren, en maakt de aanpassing van de eisen van de overheid tov de concessiehouder makkelijker. In die zin is de tekst een stap vooruit wat betreft de controle van de gewestelijke overheid op de uitvoering van een publieke dienstverlening door de privé.

De parlementsleden van Ecolo en Groen! zullen de uitvoering van deze maatregel nauw opvolgen.