Interpellatie gemeenteraad 29 december 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Vertrek federale politie in 2013, nood aan nieuw wijkcommissariaat. – Départ de la police fédérale en 2013, quid commissariat de quartier?

In oktober vorig jaar interpelleerde ik over de geruchten van het vertrek van de federale politie uit de ex-IBM toren. U stelde me toen gerust door te zeggen dat de verhuisplannen op korte termijn niet doorgingen maar dat de gemeente sowieso een locatie zou zoeken voor een nieuw wijkcommissariaat.

Nu het zeker is dat federale politie tegen 2013 naar het rijksadministratief centrum trekt moet er dringend werk worden gemaakt van een nieuw wijkcommissariaat. Er blijft nog 2 jaar over om een oplossing te zoeken.

Mijn vragen:

  • Heeft het gemeentebestuur sinds mijn interpellatie van oktober vorig jaar stappen ondernomen in dit dossier?
  • Is de gemeente nog steeds van plan om een commissariaat in de wijk te behouden?
  • Zo ja, heeft de gemeente reeds locaties op het oog? Op welke termijn is een verhuis haalbaar? Met welke middelen zal dit wijkcommissariaat worden
    betaald?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!