Interpellatie gemeenteraad 29 februari 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Uitvoering gemeentelijke verordeningen betreffende raamprostitutie. – Executions des reglements communaux sur les lieux de prostitution en vitrine.

In juni vorig jaar stemde deze gemeenteraad twee reglementen goed betreffende raamprostitutie. Het betrof een stedenbouwkundig en een politiereglement met als doel de overlast van deze activiteit te beperken. Het is de eerste keer dat in het Brussels Gewest een combinatie van een stedenbouwkundig en een politiereglement wordt toegepast inzake prostitutie. De samenwerking met buurgemeente Schaarbeek binnen de politiezone Noord is ook een opvallend gegeven.

In grote lijnen moeten carrées en prostitutiesalons volgens de reglementen voortaan aan bepaalde voorwaarden voldoen en een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Ook werd een limitatieve lijst van adressen opgesteld waar prostitutie wordt gedoogd.

Het was intussen afwachten op de uitvoering van de reglementen.

U verklaarde in de kranten van de groep ‘Sudpresse’ op 08 februari 2012 echter het volgende betreffende de uitvoering van de gestemde prostitutiereglementen : “Aujourd’hui, les délais d’approbation sont passés. Je pense qu’à la fin du mois de février, nous aurons clôturé les approbations. Les lieux qui ne rempliront pas toutes les conditions seront fermés.”

U deed deze verklaring als reactie op een nieuwe website die de verschillende carrées en salons in Brussel aanprijst. Er moet worden vastgesteld dat de bewuste website een tiental adressen minder telt dan artikel 2 van het politiereglement op de raamprostitutie. Ik had reeds gewezen op het feit dat verschillende in het reglement opgenomen adressen geen prostituees tellen en bijgevolg beter uit de lijst geschrapt konden worden.

Tot slot is de uitvoering van deze reglementen slechts een eerste noodzakelijke stap. De gemeente dient een visie te ontwikkelen over hoe het deze wijk in de toekomst wil beheren. Verdere acties zijn nodig om de overlast te beperken. Dit gaat van acties inzake netheid, criminaliteitsbestrijding, mobiliteit etc. Ook dient het aspect mensenhandel en volksgezondheid niet uit het oog verloren te worden.

Mijn vragen:

  • Hoeveel geldige aanvragen bereikten het gemeentebestuur? Hoeveel werden er goedgekeurd en hoeveel geweigerd? Wat was de motivatie bij de weigeringen? Werden alle panden daadwerkelijk bezocht?
  • Kan een lijst worden gegeven van de carrées en salons met een afgeleverd conformiteitsattest?
  • Zullen de buurtbewoners worden geïnformeerd over de uitvoering van de reglementen?
  • Hoeveel carrées en salons die geen aanvraag indienden of van wie de aanvraag werd geweigerd zullen er moeten worden gesloten? Op welke termijn zullen de carrées en salons gesloten worden? Wat betekent dit voor hun eventuele toekomst als carrée of salon (cfr artikel 2 van het desbetreffende politiereglement)?
  • Zal de lijst van adressen uit het politiereglement worden aangepast? Er moet immers worden vastgesteld dat bepaalde opgenomen adressen geen prostitutie-activiteit (meer) herbergen.
  • Vreest u na de sluiting van bepaalde carrées en salons geen verplaatsing van de prostitutie naar de straat of naar de vele nieuwe café’s in de buurt? Wordt deze evolutie gevolgd en zo ja door wie?
  • Wat is uw visie over de ontwikkeling van de wijk inzake mobiliteit, stedenbouw, netheid? Welke andere initiatieven wenst u te realiseren om de overlast gelinkt aan prostitutie in de wijk verder te reduceren?
  • Concreet: Wat gaat de gemeente ondernemen om de slechte huisvesting, het sluikstorten, het onveiligheidsgevoel en de mobiliteitsproblemen aan te pakken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen