Interpellatie gemeenteraad 23 september 2013 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Uitvoering gemeentelijke verordeningen betreffende raamprostitutie. – executions des reglements communaux sur les lieux de prostitution en vitrine.

In juni 2011 stemde de gemeenteraad twee reglementen goed betreffende raamprostitutie. Het betrof een stedenbouwkundig en een politiereglement met als doel de overlast van deze activiteit te beperken. Het is de eerste keer dat in het Brussels Gewest een combinatie van een stedenbouwkundig en een politiereglement wordt toegepast inzake prostitutie. De samenwerking met buurgemeente Schaarbeek binnen de politiezone Noord is ook een opvallend gegeven.

In grote lijnen moeten carrées en prostitutiesalons volgens de reglementen voortaan aan bepaalde voorwaarden voldoen en een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Ook werd een limitatieve lijst van adressen opgesteld waar prostitutie wordt gedoogd. U gaf de eigenaars en exploitanten de tijd tot 1 mei 2013 om zich in orde te stellen.

Mijn vragen:

  • Hoeveel geldige aanvragen bereikten het gemeentebestuur? Hoeveel werden er goedgekeurd en hoeveel geweigerd? Wat was de motivatie bij de weigeringen (criteria)? Werden alle panden daadwerkelijk bezocht?
  • Kan een lijst worden gegeven van de carrées en salons met een afgeleverd conformiteitsattest?
  • Hoeveel carrées en salons die geen aanvraag indienden of van wie de aanvraag werd geweigerd zullen er moeten worden gesloten? Op welke termijn zullen de carrées en salons gesloten worden? Wat betekent dit voor hun eventuele toekomst als carrée of salon (cfr artikel 2 van het desbetreffende politiereglement)?
  • Zal de lijst van adressen uit het politiereglement worden aangepast? Er moet immers worden vastgesteld dat bepaalde opgenomen adressen geen prostitutieactiviteit (meer) herbergen.
  • Wordt er sinds de invoering van de reglementen een verplaatsing vastgesteld van de prostitutie naar de straat of naar de vele nieuwe café’s in de buurt? Wordt deze evolutie gevolgd en zo ja door wie binnen de gemeentelijke administratie?
  • Welke maatregelen gaat het gemeentebestuur nemen om de caroussel aan auto’s (het zgn. prostitutieverkeer) in de noordwijk in te perken? U sprak in de pers * van een studie en het verkeersvrij maken van enkele straten naar Antwerps model.
  • U beloofde in de pers ook om maatregelen te nemen met betrekking tot de renovatie en verbetering van de wijk. Kan u in grote lijnen deze gemeenteraad inlichtingen over de stand van zaken van uw renovatieplannen (met inbegrip van de plannen voor het Sint-Lazarusplein)? Gaat de gemeente zich kandidaat stellen voor een nieuw wijkcontract voor de Noordwijk?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen