Interpellatie gemeenteraad 26 januari 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Toekomst van de Autonome Regie van Sint-Joost. – L’ avenir de la Régie Autonome de Saint-Josse.

Tijdens de raad van bestuur van de autonome regie op 7 december 2010 werd er o.a gesproken over de vervanging van de gedelegeerd bestuurder (de heer Bertholomé) en over de toekomstige rol die de regie zou kunnen spelen. Zo werd er geopperd dat de regie nieuwe taken zou kunnen opnemen zoals het beheer van openbare parkings of van bepaalde woningen. Ook werd er voorgesteld in de toekomst de regie voor stadsvernieuwing en de autonome regie samen te laten smelten. Tenslotte werd er voorgesteld om de regie in te zetten voor projecten van privaat-publieke samenwerking zoals de geplande renovatie van het Scailquin-huizenblok.

De Ecolo-Groen!-fractie is a priori niet gekant tegen nieuwe taken voor de autonome regie maar vindt het wel noodzakelijk dat er in de gemeenteraad eerst een debat wordt gevoerd. Het afschuiven van bevoegdheden van het gemeentebestuur naar de regie vermindert immers de democratische controle van de gemeenteraad.

Vragen:

  • Is er intussen een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de autonome regie aangesteld?
  • Is u bereid een debat te voeren in deze gemeenteraad over de toekomstige rol van de autonome regie?
  • Zijn er reeds beslissingen genomen over deze rol en over het takenpakket van de regie?
  • Wat is de meerwaarde van een fusie van de regie voor stadsvernieuwing en de autonome regie?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!