Interpellatie gemeenteraad 30 november 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

“The towering inferno” in werkelijkheid onmogelijk in Sint-Joost? – “La tour infernale”: fiction ou réalité à Saint-Josse?.

Burgemeesters dragen een grote verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid. inzake brandpreventie, rampen- en noodplanning en crisiscommunicatie wordt er van de burgemeester heel wat verwacht. Zo kunnen de opdrachten voor inspecties inzake brandpreventie enkel door de burgemeester aan de brandweer gegeven worden. De brandweer kan niet op eigen houtje gebouwen controleren maar doet dit enkel op vraag.

De burgemeester kan op basis van het politiereglement bovendien een evenement verbieden en kan de politie in voorkomend geval het betrokken openbaar etablissement doen evacueren en sluiten wanneer de brandveiligheid niet gegarandeerd is.

Wat de veiligheid van woningen betreft kan, wanneer er een gevaar voor de openbare veiligheid of gezondheid heerst, de burgemeester saneringswerken bevelen, het pand tijdelijk onbewoonbaar verklaren of werken laten uitvoeren op kosten van de eigenaar en zelfs overgaan tot de sloop van het pand. Een gemeente kan ook klacht indienen bij de gewestelijke inspectiediensten. En indien nodig kunnen die een boete opleggen of de eigenaar aanmanen om de werken uit te laten voeren.

Onze gemeente kent heel wat voor het publiek toegankelijke etablissementen: hotels, winkels, scholen,
restaurants, theaters, feest- en concertzalen en conferentieruimtes. Daarnaast kent de gemeente ook verscheidene flatgebouwen en kantoorgebouwen die door hun hoogte niet toegankelijk zijn voor brandweerladders. Sommige flatgebouwen en kantoorgebouwen hebben intussen een gezegende leeftijd bereikt en zijn gebouwd toen de regels inzake brandveiligheid minder streng waren dan nu.

Een gedegen brandveiligheid- en preventiebeleid is dus primordiaal.

Mijn vragen:

  • Hoe verloopt de controle op brandveiligheid van openbare etablissementen in onze gemeente? Worden
    nieuwe of verbouwde zaken systematisch gecontroleerd? Worden bestaande zaken na verloop van tijd aan een regelmatige controle onderworpen?
  • Deelt u de zorg over de brandveiligheid in bepaalde hoge kantoor- hotel- en flatgebouwen (Manhattan, Pacific, Saint-Lazare, Scailquin, HBM,…)? Heeft u er alle vertrouwen in dat deze torengebouwen in orde zijn met de brandveiligheid?
  • Heeft de heer burgemeester de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH – SIAMU) reeds gevraagd controles uit te voeren in openbare etablissementen en in voormelde flat- en kantoorgebouwen?
  • Zo ja, wanneer en voor welke gebouwen? Heeft u in het verleden reeds gebouwen (tijdelijk) laten sluiten of er aanpassingswerken bevolen?
  • Zo neen, dienen niet alle oudere flat- en kantoorgebouwen en openbare etablissementen preventief aan een controle van de DBDMH-SIAMU te worden onderworpen? Is u bereid om deze controles te bevelen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!