Interpellatie gemeenteraad 24 november 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Sint-Joost niet op de Agenda Iris 21 – Saint-Josse ne figure pas dans l’Agenda Iris 21

Agenda Iris 21 is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gemeenten en OCMW’s aan te moedigen en te steunen voor een duurzamere ontwikkeling. Deze steun wordt toegekend door Leefmilieu Brussel en heeft betrekking op de uitstippeling van een lokale Agenda 21 en de uitvoering van projecten rond duurzame ontwikkeling. Naast financiële ondersteuning genieten gemeenten en OCMW’s ook methodologische begeleiding, die georganiseerd wordt door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) en de Stichting voor de Toekomstige Generaties (STG).

Sint-Joost lijkt op basis van de Agenda Iris 21 website geen dossier te hebben ingediend en blijft dus verstoken van deze gewestelijke steun.

  • Waarom heeft de gemeente geen dossier ingediend?
  • Is het niet aangewezen om meer waakzaam te zijn voor gewestelijke, federale en Europese subsidieprogramma’s en dient er bij de gemeentelijke administratie geen instrument te worden ontwikkeld om actief te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen die Sint-Joost echt wel kan gebruiken ?

-FR-

Agenda Iris 21 est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale pour inciter et soutenir les communes et CPAS qui souhaitent s’engager sur la voie d’un développement plus durable.
Le soutien octroyé par Bruxelles Environnement porte sur la mise en place d’Agenda 21 locaux et sur la réalisation de projets exemplaires en matière de développement durable. Outre un appui financier, les communes et CPAS bénéficient d’un accompagnement méthodologique organisé par l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) et par la Fondation pour les Générations Futures.

Saint-Josse ne semble malheureusement pas avoir introduit de dossiers.

  • Quid?
  • Est-ce que l’administration ne devrait pas être plus vigilante en matière de sources de financements alternatives (régionale, fédérale, européenne)?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!