Interpellatie gemeenteraad 27 juni 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Sint-Joost is de enige Brusselse gemeente die geen raamconvenant mobiliteit afsloot met het Gewest. – Saint-Josse est la seule commune Bruxelloise qui n’a pas conclue de convention mobilité avec la Région Bruxelles-Capitale.

Sinds eind 2002 kunnen de gemeenten een raamconvenant mobiliteit afsluiten met het Gewest, de MIVB en de politiezone om de mobiliteit, de verkeersveiligheid en de stadsomgeving op hun grondgebied op een gecoördineerde manier te verbeteren. Het begint altijd met de opstelling van het gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP), medegefinancierd door het Gewest en gestuurd door de gemeente, met de actieve deelname van de andere partners.

De opstelling van het GMP is de gelegenheid om de inwoners en de lokale organisaties, waaronder de scholen, te informeren en te raadplegen. In de eerste fase van het plan wordt de stand van zaken opgemaakt van alle problemen i.v.m. mobiliteit, verkeersveiligheid en stadsomgeving. Er wordt een openbare raadpleging georganiseerd over het GMP. De minister kan nadien bijakten voorstellen voor alle gemeenten, zoals de subsidie voor de mobiliteitsadviseur of een gemeentelijk fietsrichtplan.

Sint-Joost is samen met S-P-Woluwe de enige gemeente die geen raamconvenant met het Gewest heeft gesloten.

Wanneer een GMP wordt opgesteld in uitwerking van een raamconvenant rond mobiliteit tussen de Gemeente en het Gewest, heeft dit tot belangrijke financiële gevolg dat 50% van de kost van de studie van het plan door het Gewest wordt betaald en de andere helft door de Gemeente. Bij dergelijke samenwerking zit uiteraard ook iemand van de gewestelijke administratie in het begeleidingscomité, die moet toezien op de conformiteit met het gewestelijke mobiliteitsbeleid.

Het aangaan van een convenant met het Gewest is interessant omdat het plan dat bestaat in elk geval toe is aan een vernieuwing. Deze studie zou, na ondertekening van de convenant, voor de helft door het Gewest zijn worden betaald. De studie kan vertrekken van het bestaande plan en aanpassingen doorvoeren op basis van de nieuwe tijdsgeest en de huidige gewestelijke mobiliteitsproblematiek. De gemeente besluit echter op eigen houtje te werken en met eigen middelen.

Bijkomend voordeel is dat eens de convenant er is, de gemeente ook kan intekenen op de bijakten. Dit zijn projecten waarbij het gewest ook een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Wanneer zij geen raamconvenant heeft, kan zij zoals Sint-Joost hier geen beroep op doen.

Er bestaan ook subsidies vanwege het Brussels Gewest aan de 19 gemeenten, met het oog op de uitwerking van richtplannen voor de inrichting van zone 30, woonerven en voetgangerszones. De doelstellingen zijn enerzijds de verbetering van de verkeersveiligheid, o.a. door de terugschroeving van de maximaal toegelaten snelheid, en anderzijds 77 % van het Brussels wegennet om te zetten in zone 30 (doel van de gewestplannen). De cofinanciering kan tot 80 % gaan van de realisatie van een richtplan voor zone 30, woonerven en voetgangersgebieden in de gemeente.

Mijn vragen :

  • Waarom heeft de gemeente nooit een raamconvenant gesloten met het Gewest en dus geen beroep gedaan op het gewestelijk geld ? Is de gemeente dit alsnog van plan?
  • Heeft de gemeente een subsidie aangevraagd voor een richtplan voor de inrichting van zones 30? Wat is er gerealiseerd van de beloftes voor de inrichting van zones 30 na mijn interpellatie van mei 2011. Ik herinner er u aan dat Sint-Joost de Brusselse gemeente is met het kleinste aantal zones 30.

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen