Persbericht Groen! – ECOLO

Ecolo en Groen! Molenbeek (oppositie) hebben de reacties op de berichtgeving over het vertrek van de Mortierbrigade uit de Maritiemwijk en de problemen die BBDO er heeft, met interesse en soms met verbazing gevolgd. In deze gevoelige materie moeten alle aspecten belicht worden, en moet er ook plaats zijn voor nuancering.

De gemeente Molenbeek is zeer groot en elke wijk heeft zijn eigen karakteristieken. In de Maritiemwijk waarvan hier sprake zijn er regelmatig en sinds lang spanningen. Deze spanningen zijn van economische, culturele of sociale aard, maar ook de onveiligheid zelf is hiervan een oorzaak. Ook andere wijken van onze gemeenten en van Brussel kennen in mindere mate deze spanningen. Een globaal antwoord op deze moeilijkheden is nodig. De gemeente alleen kan bijvoorbeeld geen antwoord bieden op de problemen die werkloosheid, schooluitval, criminaliteit en drugshandel stellen. Andere bestuursniveaus (regionaal, gemeenschap en federaal) moeten hierbij ook hun duit in het zakje doen. Maar de gemeente heeft wél een belangrijke rol als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat.

De gemeente investeert wel in de wijk, bijvoorbeeld in buurthuizen, organisaties als CLES-sports of het Gemeenschapscentrum Maritime, maar toch is er een schreeuwend gebrek aan een daadkrachtig beleid van de meerderheid om het samenleven in de buurt te bevorderen. De gemeente heeft er voor gekozen om maatregelen op korte termijn te nemen in plaats van te investeren in een langetermijnvisie die het burgerschap en de integratie van de bewoners in de samenleving bevordert.

De vicieuze cirkel van angst die leidt tot het zichzelf afsluiten van de rest van de wijk, moet stoppen. Een concreet actieplan dat werkt aan de interculturele dialoog en de collectieve opbouw van de wijk is nodig. Hiervoor moeten inwoners, bedrijven, verenigingen, werknemers en openbare besturen de handen in elkaar slaan.

Tegelijkertijd moet iedereen zich kunnen veilig voelen. De politiezone moet dringend versterkt worden: het kader moet ingevuld worden (daarvoor zijn een hondertal politie-agenten nodig), er moeten meer financiële middelen komen voor de politiezone, in verhouding met de sterk toegenomen bevolking, maar er moeten ook meer Brusselse politiemensen komen die de lokale realiteit kennen. Ook het gebruik van de middelen moet geëvalueerd worden. De versterking van een nabijheidspolitie zou het imago van de politie veel goed doen en zou het contact met de bevolking gevoelig verbeteren. Wijkagenten, voet- of fietsbrigades zouden gedeeltelijk de gemotoriseerde patrouilles moeten vervangen. Ten slotte moet de gemeente een proactief beleid blijven voeren om bedrijven en handelszaken aan te trekken. Onze gemeente heeft hiervoor verschillende troeven in handen: ze ligt dicht bij het centrum van Brussel en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (het Weststation wordt het grootste intermodaal station). Er zijn groene en gezellige publieke ruimtes in overvloed, en de bewoners zijn jong en hebben veelzijdige talenten.

Sociale mix, diversiteit en dialoog moeten dringend dé prioriteit worden van het gemeentelijk beleid. In opvolging van al onze interpellaties sinds het begin van deze legislatuur over deze onderwerpen, zullen wij de bevoegde autoriteiten interpelleren op de volgende politieraad op dinsdag 21 juni en op de gemeenteraad op donderdag 30 juni.

Contact:
Annalisa Gadaleta
voorzitter Groen! Molenbeek