Zelfs zonder de Belgische nationaliteit, want ook niet-Belgen mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober geven u een unieke kans om het beleid van uw gemeente mee te bepalen. Want gemeentepolitiek is ook de netheid van de straat, de school van uw kinderen, parkeerplaats voor de wagen, en zoveel meer diensten die heel veel invloed hebben op uw leven en dat van uw gezin.

Opgelet! Om te mogen stemmen moet u ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kiezerslijst van uw gemeente.

Om aan de gemeenteraadsverkiezingen te mogen deelnemen moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van uw gemeente
 • Niet EU-onderdanen moeten ook 5 jaar onafgebroken en wettelijk in België verblijven.

Nog eens alles op een rijtje:

Bent u EU-burger?

 • Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie mag stemmen indien hij aan de kiesvoorwaarden voldoet en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.Wie zich ingeschreven heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet opnieuw inschrijven als kiezer voor de verkiezingen van 2012.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

 • Onderdaan zijn van een van de overige 26 Lidstaten van de Europese Unie (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Zweden).
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012.
 • Op 1 augustus 2012 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer tussen 1 augustus 2012 en 12 oktober 2012 verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente , wordt hij geschrapt van de kiezerslijst.
 • De inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente aanvragen, ook al is men al opgenomen in de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europese Parlement. Als u daarentegen al ingeschreven was in een Brusselse gemeente voor een voorgaande gemeenteraadsverkiezing, moet u dat niet meer doen en moet u gaan stemmen (ter herinnering: in België is stemmen verplicht).
 • Zich op 14 oktober 2012 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

 • Heel eenvoudig, het volstaat om het inschrijvingsformulier in te vullen en dit ten laatste op 31 juli 2012 te bezorgen aan uw gemeentebestuur. U kunt dit formulier hier (http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/sites/default/files/formulier%20inschrijving%20europese%20burgers.pdf) downloaden of het gratis afhalen bij uw gemeente.
 • De gemeente moet enkel nagaan of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Na het administratief onderzoek van uw dossier zal de gemeente uw inschrijving op de kiezerslijst bevestigen en ontvangt u een oproepingsbrief.
 • Als de gemeente van oordeel is dat u niet voldoet aan de voorwaarden, zal zij u daarvan op de hoogte stellen. In dat geval hebt u tien dagen de tijd om beroep in te stellen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Als het College de weigering bevestigt, kunt u beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.
 • Let op : zelfs indien u zich in 2004 of 2009 ingeschreven hebt voor de Europese verkiezingen, moet u een aanvraag indienen om bij de gemeenteraadsverkiezingen te mogen stemmen. De inschrijving voor de Europese verkiezingen houdt niet automatisch een inschrijving in voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Is stemmen verplicht?

 • Wie zich ingeschreven heeft voor deze of voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is net als iedere Belgische burger stemplichtig. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.

Bent u geen EU-burger?

 • Iedere onderdaan van een staat buiten de Europese Unie, die al minstens vijf jaar in België verblijft, mag stemmen indien hij voldoet aan de kiesvoorwaarden en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.

Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn?

 • Gedurende 5 jaar ononderbroken verblijven in België (en hiervoor een wettige verblijfsvergunning kunnen voorleggen).
 • Op 1 augustus 2012 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer tussen 1 augustus 2012 en 12 oktober 2012 verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst.
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012.
 • Zich op 14 oktober 2012 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden.
 • De inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente aanvragen en een verklaring afleggen waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

 • Heel eenvoudig, het volstaat om het inschrijvingsformulier in te vullen en dit ten laatste op 31 juli 2012 te bezorgen aan uw gemeentebestuur. U kunt dit formulier hier (http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/sites/default/files/formulier%20inschrijving%20burgers%20niet%20europees.pdf) downloaden of het gratis afhalen bij uw gemeente.
 • U dient een verklaring te ondertekenen waarin u zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat vermeld op het inschrijvingsformulier. De gemeente moet enkel nagaan of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Na het administratieve onderzoek van uw dossier zal de gemeente uw inschrijving op de kiezerslijst bevestigen en ontvangt u een oproepingsbrief.
 • Als de gemeente van oordeel is dat u niet voldoet aan de voorwaarden, zal zij u daarvan op de hoogte stellen. In dat geval hebt u tien dagen de tijd om beroep in te stellen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Als het College de weigering bevestigt, kunt u beroep aantekenen bij het Hof van Beroep.

Is stemmen verplicht?

 • Zodra uw inschrijving geldig is verklaard, staat u op de kiezerslijst. Dus moet u zoals iedere Belgische burger gaan stemmen. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties.
 • Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.