De Gemeenteraad,

Gelet op de Europese en internationale verbintenissen die België is aangegaan voor de eerbiediging van de grondrechten van de mens en in het bijzonder van de meest kwetsbare onder hen (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten);
Overwegende dat België een onthaalland is en een rechtsstaat;
Gelet op de verbintenissen die België is aangegaan inzake de bescherming van vluchtelingen in het kader van het verdrag van Genève van 1951, gelet op de verbintenissen van België op vlak van herplaatsingen en hervestigingen;
Gelet op artikel 23 van de Belgische Grondwet dat aan iedereen het recht op het leiden van een menswaardig leven waarborgt dat hen toelaat te genieten van de economische, sociale en culturele rechten;
Gelet op artikel 1 van de Organieke Wet die aan elke persoon het recht op een maatschappelijk dienstverlening waarborgt waardoor hij een menswaardig leven kan leiden.
Overwegende de vermenigvuldiging van politieke en socio-economische crisissen alsook de langdurigheid van de conflicten die vrouwen, mannen en kinderen op steeds gevaarlijkere migratieroutes leiden, soms met gevaar voor eigen leven;
Overwegende de toename van drenkelingen in de Middellandse Zee;
Overwegende dat Europa en de wereld in een periode vertoeven waar migranten meer en meer gezien worden als bedreigingen voor onze maatschappij, waar sommige politieke antwoorden eerder kiezen voor het optrekken van muren dan voor het bouwen van bruggen en dit in tegenspraak met de waarden waarop het naoorlogse Europa zich heeft gegrondvest;
Overwegende dat de migraties de wereld hebben gebouwd en zullen blijven verderbouwen, of ze nu gekozen of opgelegd zijn – of zoals dit vaak het geval is – een beetje van beiden, dat de migraties een kans en een potentieel kunnen vormen voor onze maatschappij voor zover dat er een actief onthaalbeleid doorgevoerd is;
Overwegende dat het onthaal van de migranten niet enkel onder de federale, gewestelijke of gemeentelijke bevoegdheid valt, dat het samenleven ook onder het niveau valt dat het dichtst staat bij de burgers, door de gemeente belichaamt, dat het hier is dat de gezelligheid, het elkaar ontmoeten zich concreet kunnen opbouwen tussen alle burgers van een gemeente, dat de gemeenten ook een verschil kunnen betekenen door gastvrijheid op lokaal niveau uit te dragen;
Overwegende dat een beter onthaal een verschil kan betekenen in een migrantenparcours door hen alle kansen te geven om daadwerkelijk deel uit te maken van het lokale leven;
Overwegende dat onze gemeente zeer actief en betrokken is in het migrantenonthaal door de aanwezigheid van een onthaalcentrum voor vluchtelingen van 88 plaatsen dat door het Rode Kruis beheerd wordt, en waar meerdere Jettenaren vrijwillig hulp komen bieden;
Overwegende dat de maatschappelijke zetel van het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen in onze gemeente gelegen is en de volgende diensten aanbiedt: hulp bij het huiswerk, animaties en activiteiten voorzien, ontmoetingsplaats voor vrouwen door vrouwen gehouden, inzamelen en uitdelen van donaties;
Overwegende dat de Gemeente activiteiten opzet die de Jettenaren bewust maken over de migraties en het onthaal zoals de tentoonstelling-lezing “De Belgische migranten, een spiegel voor vandaag…” op basis van het boek van Anne Morelli, in samenwerking met het Ciré;
Overwegende dat het SolidaiR Dorp van Jam’in Jette als ontmoetings-, uitwisselings-, discussie- en experimentatieruimte die instaat voor solidaire en burgelijke acties, in 2017 het thema “Vrede en Migraties” heeft aangekaart, met de hulp van Jetse verenigingen en van verschillende NGO’s, met als doel een vredescultuur in gang te zetten en deze te herdynamiseren en na te denken over de rol die we allemaal spelen om een meer vreedzame maatschappij te ontwikkelen;
Overwegende de redactie van een gemeentelijke brochure in zes talen “Ik leef in Jette – informatie voor de buitenlandse inwoners” dat beoogt de nieuwe bewoners beter voor te lichten over de te ondernemen stappen, de sociale bijstand, het burgerschap, het aanleren van een nationale taal, de huisvestiging, het werk, de school, de gezondheid en het integratieparcours.
Gezien de talrijke acties van gemeentelijke instanties in Jette zoals de ondersteuning van de muziekacademie aan vluchtelingen-musici in het kader van een CD opname voor Music For Live; de deelname van vluchtelingen aan het Artiestenparcours, inspanningen van de brede school, de bibliotheek…
De gemeenteraad beslist officieel Jette tot Gastvrije Gemeente te verklaren.
De gemeenteraad verbindt zich tot :
  • het bewustmaken van de bevolking over de migraties en het onthaal van de andere via de organisatie van gemeentelijke activiteiten en de steun aan burgerlijke en vrijwillige initiatieven die hulp willen bieden aan vreemdelingen en nieuwkomers in de gemeente;
  • het verbeteren van het onthaal en het verblijf van de migranten onder eerbiediging van de rechten van de mens, met name door een goede samenwerking met het OCMW: kwalitatieve, correcte en verstaanbare informatie over de procedures inzake het verblijf, het huwelijk/ de wettelijke samenwoning, toegang tot de nationaliteit en over de bestaande diensten in de gemeente ; steun voor de integratie van migranten: ontmoetingen tussen de inwoners en de residenten van het onthaalcentrum stimuleren, tussen de doorgewinterde en de nieuwe Jettenaren; “naleving van grondrechten”-reflex hebben inzake werk, huisvestiging, gezondheid, solidariteit, …
De gemeenteraad weigert zich terug te trekken, iedereen over dezelfde kam te scheren en discriminerende uitlatingen toe te staan die van de migranten “zondebokken” maken en duizenden personen opsluiten in no-go zones.
De gemeenteraad vraagt aan de betrokken Belgische bevoegde autoriteiten om volop hun Europese plichten te vervullen inzake herplaatsing en hervestiging van vluchtelingen en verklaart zich solidair met de gemeenten in Europa of elders die geconfronteerd worden met een aanzienlijke opvang van vluchtelingen.
De gemeenteraad verzet zich met klem tegen elke vorm van migratiebeleid dat geweld en schendingen van de mensenrechten van de migranten in de hand werkt.