MOTIE INGEDIEND DOOR ANNEMIE MAES, MYRIAM VANDERZIPPE, JEAN-LOUIS PIROTTIN, OLIVIER CORHAY, YASSINE ANNHARI

De Gemeenteraad,

Gelet op de motie die officieel “Jette, Gastvrije Gemeente” verklaart, goedgekeurd in de zitting van 29 november 2017;

Overwegende haar wil om een stand van zaken op te maken omtrent de concrete acties die ondernomen werden op gemeentelijk niveau voor het naleven van de grondrechten van de migranten die in onze gemeente aanwezig zijn en om nieuwe doelstellingen vast te leggen;

Gelet op de concrete acties die al ondernomen werden of nog ondernomen moeten worden door de Gemeente, door haar OCMW of door de Gemeente gesteunde verenigingen gericht op:

De bevolking bewustmaken over de migraties en het onthaal van anderen door:

 • zich te richten tot leerlingen, jongerenbewegingen en groepen werkzaam rond de opvang van migranten, hun rechten, de moeilijkheden waarop ze hier stuiten, de situaties die ze ontvlucht hebben, de genomen risico’s;
 • door het continu bijscholen van het gemeentelijk personeel van de bevolkingsdienst, het OCMW en van de zonale politie die in contact staan met het publiek, over de rechten en de plichten van buitenlanders en de vorming van alle personeelsleden over de diversiteit en het respect voor de ander;
 • door een grotere morele en financiële steun te geven aan culturele centra en verenigingen, voor de organisatie van interculturele ontmoetingen die alle soorten vooroordelen uit de wereld zouden moeten helpen;
 • door de Jetse burgerinitiatieven te ondersteunen die hulp bieden aan nieuwkomers in de Gemeente;
 • door de ontmoetingen tussen de inwoners en de residenten van het onthaalcentrum, door het Rode Kruis beheerd, te bevorderen via een nieuwe opendeurdag met de steun van de Gemeente.

De opvang en het verblijf van migranten voortzetten en zelfs blijven verbeteren met inachtneming van de mensenrechten o.a. door een nauwe samenwerking met het OCMW door:

 • de brochure “Ik leef in Jette” bij te werken op het gebied van voorwaarden, toegang tot het grondgebied, verblijf en te vervullen formaliteiten voor alle buitenlanders;
 • door via een aangepaste opleiding er op toe te zien dat de antwoorden en adviezen van de loketbedienden van de gemeentelijke dienst Vreemdelingen relevant zijn in het kader van de toepassing van de procedures van de FO Binnenlandse zaken voor de voorwaarden inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de te vervullen formaliteiten;
 • door via een aangepaste opleiding ervoor te zorgen dat het personeel van de gemeentelijke dienst Vreemdelingen de dossiers correct opvolgt in het kader van de toepassing van de procedure voorzien door de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende huwelijksplannen of verklaringen van wettelijk samenwonen met het verkrijgen van een verblijfsrechterlijk voordeel voor één van de echtgenoten of aangevers;
 • door zo nodig meer noodhulp te verstrekken.

De integratie van migranten ondersteunen

 • door de migranten te oriënteren naar lessen Frans en/of Nederlands of conversatietafels in het bijzonder georganiseerd door verenigingen;
 • door de brochure “Via” gepubliceerd door het Onthaalbureau voor nieuwkomers in Brussel (BAPA) te blijven uitdelen omdat het interessante informatie verstrekt over het onthaaltraject voor vreemdelingen van 18 jaar of ouder, die minder dan 3 jaar in België aanwezig zijn en die beschikken over een verblijfstitel van meer dan 3 maanden;
 • door ze door te sturen naar instellingen die bevoegd zijn op het vlak van socio-professionele integratie (Actiris, VDAB, Forem, lokale missies, enz.);
 • door via een aangepaste opleiding er op toe te zien dat de antwoorden en adviezen van de loketbedienden van de gemeentelijke dienst Vreemdelingen relevant zijn inzake aanvragen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

In het bijzonder asielzoekers en vluchtelingen opvangen

 • door een gepersonaliseerde begeleiding en een installatiehulp te verzekeren door het overgaan van materiële hulp naar financiële hulp bij de naleving van de toepassing van de wetgeving inzake sociale hulpverlening (erkenning van de aanvrager en referentieadres);
 • door de Jetse bevolking te informeren over de mogelijkheid om voogd te worden van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV).

De gezondheid, het onderwijs en sportbeoefening bevorderen

 • door met wijkgezondheidscentra, scholen, sportclubs en het verenigingsnet samen te werken.

Het College uitnodigen om de volgende concrete maatregelen te nemen:

 • morele, logistieke en financiële hulp aan verenigingen versterken, in het bijzonder degenen van het platform ‘Vivre Ensemble’ in hun bewustmakingscampgnes rond het onthaal en de integratie van migranten in de brede zin;
 • de aangepaste opleiding van het gemeentelijk personeel dat in contact staat met vreemdelingen vervolgen;
 • de brochure “Ik leef in Jette” bijwerken inzake voorwaarden rond de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de te vervullen formaliteiten voor alle vreemdelingen;
 • een sportcheque toekennen die aangepast is aan de migranten;
 • de organisatie van een opendeurdag van het onthaalcentrum beheerd door het Rode Kruis bevorderen
 • de nieuwkomers informeren over alle mogelijkheden betreffende culturele en recreatieve diensten tegen verlaagde prijzen (Kids holidays, passé partoe…)
 • de verenigingen die in contact staan met vreemdelingen stimuleren om zich in te schrijven voor de distributie van culturele tickets onder het art. 27
 • een partnerschap ontwikkelen met het platform “Gastvrije Gemeente”