De Raad,
Overwegende  dat het past om de regels van goed beheer en transparantie in de intercommunale Vivaqua te consolideren;
Overwegende het  Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 september 2017 ter uitvoering van  het  artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
De gemeenteraad beslist om een positieve stem uit te brengen ten gunste van de punten die ingeschreven zijn op de Agenda  van de Algemene vergadering van Vivaqua van 29.9.2017  bij de ontvangst  door de gemeente Jette van een beraadslaging van de Bestuursraad van Vivaqua en die de onderstaande punten bevat:
 1. De samenstelling van de beheerraad zodanig te hervormen dat alle democratische partijen die vertegenwoordigd worden in de bestuursraden  van beide intercommunales Vivaqua en Hydrobru er vertegenwoordigd worden en dit tot aan de hernieuwing  ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en het aantal leden van de beheerraad te beperken met als doel niet meer dan twee leden van eenzelfde partij  te hebben.
 2. De bezoldigingen en presentiegelden binnen de instanties van de intercommunales te beperken tot de tarieven voorzien in artikel 2 van het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  betreffende de uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 aangaande  de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van Brusselse openbare mandatarissen, zijnde :
  1. Het equivalent van 120 euro bruto per zitting van de beheerraad voor de leden van dit beheerorgaan die effectief deze vergadering bijgewoond hebben en zonder dat dit het aantal van 20 vergaderingen, die recht geven op bezoldiging, kan overschrijden
  2. het equivalent van 120 euro bruto per zitting van de beperkte beheerorganen die ze effectief bijgewoond hebben voor de leden van deze beperkte organen en zonder dat dit het aantal van 10 vergaderingen, die recht geven op bezoldiging, kan overschrijden;
  3. 300 euro bruto voor de Voorzitter en de Vice-Voorzitter van deze beheerorganen per vergadering van de beheerorganen, de beperkte beheerorganen of de voorbereidende vergadering op deze vergaderingen met de administratieve diensten van die vereniging zonder dat dit het aantal van 40 vergaderingen, die recht geven op bezoldiging, kan overschrijden
 3. De afschaffing van de gewestelijke overlegcomités
 4. De bezoldigingen en voordelen openbaar maken waarvan de leden van de bestuursraad van de intercommunale genieten en dit zowel bij VIVAQUA als in de andere verenigingen waar ze de intercommunale vertegenwoordigen
 5. de teruggave voorzien, ten voordele van het moederbedrijf, van iedere bezoldiging ontvangen door een lid van het management in een filiaal  ingevolge de uitoefening van een mandaat in het beheerorgaan ervan
 6. het voorzien van een plan voor de geleidelijke afstemming van de barema van de leidende functies met die van de vertegenwoordigers van de IOP’s en de regionale overheidsdienst
 7. het verzekeren van een online publicatie van de beslissingen genomen door de Algemene Vergaderingen en de beheerraden voor de lokale verkozenen en de bevolking
 8. Van zodra de fusie tussen VIVAQUA en HYDROBRU gerealiseerd is, een afzonderlijke boekhouding voorleggen tussen enerzijds de diensten die ze verleent (productie, verdeling, levering en zuivering) aan de verenigde gemeenten en anderzijds de commerciële diensten die zij verleent aan derden gemeenten of verenigingen. Het doel hiervan is om de prijs die zij hanteert voor derden en de prijs van het water dat zij produceert voor de verenigde gemeenten te laten overeenstemmen
 9. binnen de 2 jaar  van de fusie Hydrobru-Vivaqua over een analytische boekhouding beschikken die voldoende overzichtelijk en transparant is zodat de gewestelijke wettelijke bepalingen (opstellen van de reële kostprijs van het water) geëerbiedigd worden en de redelijke en leesbare boeking van de verschillende posten en verschillende beroepen van het bedrijf gegarandeerd wordt;