Interpellatie gemeenteraad 25 mei 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Maria-Theresiastraat 98-102 of de vreemde zaak van Dokter Soeur en Mister Hyde. – Rue Marie-Therese 98-102 ou l’étrange cas du Docteur Soeur et de M.Hyde.

De Maria-Theresiastraat 98-102 herbergde vroeger de privékliniek van Docteur Soeur. Heden ten dage verhuurt de eigenaar, een reeds gerechtelijk veroordeelde huisjesmelker, verschillende kamers en ‘postbussen’ in volledige illegaliteit. Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat het pand in erbarmelijke staat verkeert, niet aan de normen voldoet en geboekstaafd staat als ziekenhuis en dus niet als woningen.

Verklaringen van bewoners laten verstaan dat de eigenaar er al jaren kamers en brievenbussen verhuurt en dat er dus al jaren mensen zijn gedomicilieerd op het bewuste adres. In de pers verklaarde de heer burgemeester dat de gemeente al jaren problemen heeft met deze eigenaar omdat hij zich schuldig maakt aan huisjesmelken en het verhuren van postbussen die dienen voor fictieve domicilieringen.

Mijn vragen:

  • Hoe en wanneer zullen de huurders worden opgevangen?
  • Heeft de dienstdoende wijkagent de afgelopen jaren het domicilie van de verschillende bewoners gecontroleerd zoals het hoort? Zijn de staat van het gebouw en het groot aantal brievenbussen en dus van fictieve domicilie-aanvragen hem opgevallen?
  • Zo ja, welke initiatieven heeft de dienst bevolking daarop genomen? Een groot aantal domicilieringen op dit adres kan niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Hoe kan de huurder van een postbus ingeschreven worden in het bevolkingsregister?
  • Het pand heeft een medische functie en kan dus niet dienstdoen als woning. Welke iniatieven heeft de dienst stedenbouw genomen? Is er een spoor terug te vinden van een ‘changement d’affectation’?
  • Welke lessen trekt de gemeente uit deze zaak om de strijd tegen huisjesmelkers te verbeteren?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!