Interpellatie gemeenteraad 30 mei 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Lobbyen voor de uitbreiding van een hotellobby – Du lobbying pour l’extension d’un lobby d’hotel.

Op de gemeenteraad van 30 maart 2011 interpelleerde ik het college over de geplande verkoop van de gemeentelijk piramidezaal onder het Rogierplein aan een bekend hotel gelegen op hetzelfde plein. U antwoordde toen dat de directie van het hotel twee voorwaarden stelde om de zaal van de gemeente te kopen: a) Een uitbreiding toestaan van de hotellobby op de openbare ruimte en b) een rechtstreekse ondergrondse toegang toelaten tot de zaal.

Ik wil hier alvast opmerken dat de Vooruitgangsstraat (die weliswaar over het Rogierplein loopt) een gewestelijke weg is.

Op 16 december 2011 gaf de overlegcommissie van de gemeente een gunstig advies voor de stedenbouwkundige vergunning van het hotel voor de uitbreiding van de lobby, de plaatsing van een luifel en de creatie van een verbinding met de ondergrondse zaal.

Op de overlegcommissie werden echter enkele opmerkingen gemaakt:

  • Er zou onduidelijkheid zijn over eigendomsrechten («incertitudes actuelles concernant la propriété réelle du sol»). Zijn deze onduidelijkheden uitgeklaard, waar schuilt de onduidelijkheid precies en wat is de impact hiervan op de projecten van zowel het hotel als het gewest? Heeft de gemeente in dit verband juridisch advies ingewonnen?
  • De overlegcommissie was van mening dat het project zo min mogelijk de openbare ruimte mag bezetten en verlangt een betere afstemming met de heraanleg van het Rogierplein. («diminuer au maximum l’emprise sur l’espace public et de revoir l’expression architecturale du lobby permettant une meilleure articulation avec les projets régionaux en cours»). Is de openbare ruimte waarvan sprake geen gewestelijke bevoegdheid? Is er inmiddels overeenstemming met het Gewest over de uitbreidingsplannen van het hotel ?
  • Is er een verband tussen het talmen met de aankoop van de ondergrondse zaal door de hoteldirectie en het toestaan door de gemeente van een bouwvergunning ? Verwacht u een snelle evolutie in dit dossier?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen