Interpellatie gemeenteraad 30 maart 2017 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

Het uitblijven van het jaarlijks rapport van de adviesraad voor gelijke kansen vrouw/man en het annuleren van de ontmoetings- en debatavond rond het thema ‘mon corps m’appartient’ van 22 maart laatstleden.

Het is inmiddels 4 jaar geleden dat in deze gemeenteraad de motie unaniem werd goedgekeurd voor de oprichting van de adviesraad gelijke kansen vrouw/man.

Deze motie stipuleert dat:

  • het Europees Charter voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op Lokaal Vlak zal ondertekend worden;
  • alle nodige stappen zullen ondernomen worden voor de oprichting van een Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen;
  • in nauw overleg met de Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, zal een actieplan rond gelijkheid opgesteld worden waarin de prioriteiten, de acties en de middelen nodig voor de verwezenlijking ervan worden opgenomen;
  • Jaarlijks, naar aanleiding van de Internationale vrouwendag, zal een verslag uitgebracht worden aan de Gemeenteraad;
  • De Gemeente zal inzake deze materie de nodige projecten indienen bij het Gewest teneinde subsidies te bekomen en de Gemeente steunt eveneens plaatselijke verenigingen om tevens dit genre van dossiers in te dienen.

Mijn verbazing was dan ook groot toen ik opmerkte dat ‘het verslag van de adviesraad aan de gemeenteraad’ niet op de dagorde van deze vergadering stond. Anderzijds geef ik graag toe dat het programma dat werd opgemaakt naar aanleiding van de 14daagse van de vrouwen, interessant en evenwichtig was. Helaas kenden de activiteiten weinig of geen succes; en daar moeten we ons vragen bij stellen. U besliste om de ontmoetings- en debatavond met als thema ‘mon corps m’appartient’ af te lassen omwille van te weinig interesse.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  • Waarom staat het verslag van de adviesraad gelijke kansen niet op de dagorde?
  • Waarom heeft de gemeenteraad nog geen kennis kunnen nemen van het actieplan rond gelijkheid vrouw/man?
  • Hoe verklaart u dat de activiteiten in het kader van de 14daagse van de vrouwen zo weinig succes kenden?
  • Welke projecten werden ingediend bij het gewest om subsidies te krijgen en hoe werden lokale verenigingen aangespoord om bij het gewest subsidies aan te vragen?
  • Op welke manier heeft u de bevolking geïnformeerd dat de activiteit van 22 maart werd afgelast?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie adviesraad gelijkheid VM