Persbericht Groen

Groen legt deze week samen met Ecolo en MR in het Brussels Parlement een resolutie op tafel om snel de luchtkwaliteit te verbeteren. De partijen dringen aan op kortetermijnacties. Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen: “Nu Europa terecht het Brussels beleid nog meer onder de loep neemt, stellen wij concrete acties voor om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een LEZ+ waarbij we ook isolatie en schone verwarming promoten en een bomenplan voor gezonde lucht zijn slechts twee voorbeelden.”

Eind vorige week geraakte bekend dat de Europese Unie de luchtkwaliteit in zes zeer vervuilde steden, waaronder Brussel zal doorlichten. De Europese Rekenkamer wil nagaan of het EU-beleid rond luchtverontreiniging effect heeft en zal daarom onderzoek doen naar zes stedelijke gebieden waar de vervuiling het grootst is. Brussel prijkt, naast drie Oost-Europese steden, Stuttgart en Milaan, in deze ondankbare lijst. Het verslag van dit Europees onderzoek is voor midden 2018 verwacht.[1] Annemie Maes: “Dit nieuws toont nog maar eens aan dat het vijf na twaalf is.”

In een gezamenlijke resolutie schuiven Groen, Ecolo en MR daarom hoognodige korte termijnacties voor het Brussels Gewest naar voren. Maes: “De invoering van de lage-emissiezone (LEZ) is een belangrijke eerste stap, maar er zijn meer bronnen van luchtvervuiling binnen Brussel dan enkel gemotoriseerd vervoer. Wij pleiten daarom voor het invoeren van een LEZ+ die naast maatregelen om dieselmotoren te ontmoedigen ook inzet op het beter isoleren van gebouwen en het promoten van schone verwarmingstechnologieën.”

De resolutie voorziet ook een specifieke budgetlijn ‘Bomen voor gezonde lucht’ om gericht bomen aan te planten tegen luchtvervuiling. Tenslotte stelt Groen verschillende vormen van burgerparticipatie en ‘citizen science’ voor, die leiden tot meer metingen en sensibilisering inzake luchtkwaliteit.

Dinsdagmiddag voert de commissie leefmilieu van het Brussels parlement op vraag van de groenen een debat rond luchtkwaliteit. Maes: “Elk jaar sterven volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie meer dan drieduizend Belgen aan de gevolgen van luchtvervuiling. De Brusselaars maken zich zorgen over de gezondheid van hun kinderen. De Brusselse regering blijft al drie jaar in gebreke. We hopen dan ook dat de regering eindelijk daadkracht toont en maatregelen neemt.”

[1] European Court of Auditors, Audit Brief, Air Quality in the EU, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AB_AIR_QUALITY/AB_AIR_QUALITY_EN.pdf

25 SEP 2017

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement