Dit vat onze samenwerking van de afgelopen maanden samen en geeft een vooruitblik op de groene prioriteiten voor het komende jaar:

 • Groen! en Ecolo werken samen, ook in deze institutionele crisis (over communautaire grenzen heen)
 • Groen! en Ecolo werken samen op Brussels niveau
  – Gezamenlijk programma voor de gewestverkiezingen van 2009
  – Gezamenlijke lijsten en prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen (een ervaring die ons sterkt om ook op gewestniveau de mogelijkheid van tweetalige lijsten te bepleiten)
 • Groen! en Ecolo hebben een gemeenschappelijke visie op de toekomst van Brussel
  – Nota over de institutionele hervormingen en over Brussel, overhandigd aan koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte. Deze persconferentie met de gezamenlijke wensen en prioriteiten van Ecolo en Groen! in het Brussels Parlement ligt helemaal in de lijn van onze jarenlange samenwerking.

I. De institutionele Brusselse context

 • Een aantal voorstellen voor Brusselse hervormingen, waarvan de uitvoering gedeeltelijk afhangt van andere bevoegdheidsniveaus, zijn door de voorzitters van Groen! en Ecolo overhandigd aan de koninklijk bemiddelaar. Concreet ging het om voorstellen betreffende beroepsopleiding, sportinfrastructuur, sociale cohesie, het onthaal van nieuwkomers, taalgebruik, toerisme en politie.
  – Een aantal van deze voorstellen (beroepsopleiding en politie) vond zijn weg naar de nota die Vande Lanotte voorstelde op 3 januari.
  – Wij blijven ervoor ijveren dat ook andere voorstellen opgenomen worden, meer in het bijzonder ons voorstel voor het onthaal van nieuwkomers, een onderwerp waaraan wij in 2011 aandacht willen besteden. Vandaag hebben VGC, Cocof en gemeenten elk hun eigen aanpak en moeten nieuwkomers hier maar zelf hun weg in vinden. De demografische boom en de verwachte komst van heel wat nieuwkomers vraagt om een meer gecoördineerde aanpak.
 • Groen! en Ecolo zijn echter ook vragende partij voor een aantal hervormingen binnen Brussel, in domeinen waar de Brusselaars zelf, en zij alleen, kunnen over beslissen. Dit is het geval voor:
  – Afvalbeleid
  – Sociale huisvesting
  – Stedenbouw
  – mobiliteit
  – groene ruimtes
  – gemeentegrenzen

Volgende 4 principes zijn hierbij belangrijk:

 1. Subsidiariteit: het beleid moet gevoerd worden op dat niveau dat op de meest efficiënte manier de problemen van de Brusselaars kan aanpakken.
 2. Contractualisering van de verhoudingen tussen gewest en gemeenten: gewestelijke subsidies worden op een aantal terreinen gekoppeld aan het respecteren van een contractuele overeenkomst tussen gewest en gemeente.
 3. Decentralisatie van gewestelijke diensten: lokale satellieten van een gewestelijk ‘moederhuis’ (jobhuizen, huis van de energie) zorgen voor een combinatie van coherentie en nabijheid.
 4. Besparingen dankzij schaalvergroting: aankoopcentrale, energielevering, schoolmaaltijden…

II. Goed bestuur

 • Groen! en Ecolo zijn verheugd over het akkoord dat in oktober bereikt werd betreffende de specifieke functies in het parlement. Deze maatregel, die op 1 januari 2011 in voege trad, verlaagt de vergoeding voor specifieke functies met 40%, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van 300.000 euro op het budget van het parlement.
 • Pro memorie: voor de bureauleden is beslist:
  – de vergoeding van de voorzitter van het bureau te schrappen;
  – de vergoeding van de eerste ondervoorzitter met de helft te verminderen;
  – de vergoeding van de ondervoorzitters en bureauleden met ongeveer 50% te verminderen.
  Daarnaast zijn de meerderheidspartners overeengekomen het aantal bureauleden te verminderen van 15 naar 12, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Dit gaat verder dan het regeerakkoord.
 • In 2011 willen Groen ! en Ecolo, naar het voorbeeld van het Waals Gewest, komen tot een ordonnantie die, per fractie, het aantal parlementsleden dat tegelijkertijd een mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter mag uitoefenen beperkt tot 25%. Deze maatregel zal ingaan bij de installatie van het parlement, na gewestverkiezingen van 2014. Decumul is altijd al een prioriteit geweest voor de groenen. Deze maatregel zal de aanwezigheid van de parlementsleden verhogen, het risico op belangenconflicten verkleinen en vooral het vertrouwen van de burger in de politiek verhogen.

III. Werkgelegenheid-leefmilieu

 • De strijd voor het milieu is vandaag een breed gedragen doelstelling, ook al houden sommigen vol dat milieumaatregelen een rem op de economische ontwikkeling zou betekenen en deels ten koste zou gaan van de meest kwetsbaren
 • De alliantie werk-milieu heeft al haar doeltreffendheid bewezen in Brussel : de energiepremies hebben gezorgd voor een investering van € 240 miljoen, de creatie van 1.050 banen, een besparing van 17 miljoen € op de energierekening en 45.000 ton minder CO2 uitstoot.
  Het moge duidelijk zijn: de alliantie werk-milieu draagt bij tot de strijd tegen klimaatverandering, een verlaging van de energiefactuur van de Brusselaars, de bloei van economische activiteiten en creëert bovendien werkgelegenheid voor laaggeschoolde jonge Brusselse werklozen.
 • De alliantie werk-milieu gaat verder dan de sector van bouw en renovatie. In de lijn van het regeerakkoord zullen ook in andere sectoren, zoals handel en horeca, non-profit, nabijheidsdiensten en afvalverwerking initiatieven opgestart worden die goed zijn voor het milieu en werkgelegenheid creëren.
 • Afvalverwerking, en meer bepaald hergebruik en verwerking van grof afval, is ons inziens een zeer belangrijke sector, zeker inzake de creatie van niet geschoolde en technische werkgelegenheid. Het grof afval vertegenwoordigt een aanzienlijk potentieel in ons gewest. In de meer Noordelijke gebieden van Europa bieden kringloopcentra een volledige keten van diensten: aanvoer van het afval, herstel en verkoop. In Vlaanderen wordt op die manier jaarlijks 9 kg afval per inwoner verwerkt in 31 centra, terwijl het Brussels gewest slechts vijf kg per inwoner verwerkt.