Persbericht Groen! – ECOLO

Bernard Van Nuffel (Ecolo) en Annemie Maes (Groen!), lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 op de gemeenschappelijke Ecolo-Groen! lijst in Jette. De leden van Groen! en Ecolo kozen alvast de eerste 6 kandidaten van de gemeenschappelijke Ecolo-Groen! lijst. Een lijst vol talent en ervaring, met ambitie voor Jette.

  1. Bernard Van Nuffel, 41 jaar, Gemeenteraadslid Ecolo en huidig fractieleider.
  2. Annemie Maes, 45 jaar, Brussels parlementslid en gemeenteraadslid Groen!
  3. Christophe Demol, 35 jaar, Ondervoorzitter van de Jetse Haard
  4. Christine Gallez, 56 jaar, Schepen van huisvesting, sociale economie, mobiliteit, duurzame ontwikkeling, energie, sociale zaken en Noord-Zuid-relaties.
  5. Yves Martens, 43 jaar, OCMW-raadslid
  6. Camille Herremans, 66 jaar, co-secretaris van de lokale groep en ondervoorzitter van het Centre culturel van Jette.

De volledige lijst zal, in het teken van diversiteit, een mooi evenwicht bieden tussen mannen en vrouwen, Nederlandstaligen en Franstaligen, nieuw talent en ervaring. De kandidaten vullen elkaar aan wat betreft achtergrond en competenties en dekken op die manier het hele beleidsveld: onderwijs, participatie, wonen, cultuur, leefmilieu, openbare werken, mobiliteit, solidariteit…

Ecolo-Groen!, een constructieve en efficiënte partner

Groen! en Ecolo zijn trots op hun realisaties na twee legislaturen in het Jetse gemeentebestuur. Bernard Van Nuffel: “Onder onze invloed werd Jette pilootgemeente voor de levering van 100% groene elektriciteit voor alle gemeenten van Noordwest Brussel en heeft de gemeente een politiek ontwikkeld op vlak van duurzame openbare huisvesting”.

“Het allereerste passiefwoongebouw van het Gewest met sociale woningen is zelfs in Jette gebouwd!” zegt Christophe Demol, ondervoorzitter van de Jetse Haard.

“Deze meerderheid zette ook in op een ambitieus mobiliteitsbeleid, op het behoud van volkstuintjes, groene ruimtes en biodiversiteit. Jette heeft zich, dankzij de ecologisten, ook zeer duidelijk verzet tegen de uitbreiding van de Brusselse ring en geijverd voor het behoud van het Laarbeekbos.”, stelt Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen!.

Nog veel andere acties kunnen op conto van de Jetse ecologisten geplaatst worden.

Christine Gallez, schepen: “De gemeente Jette heeft een plan voor duurzame ontwikkeling uitgewerkt. In het kader van deze lokale Agenda 21 werd een cel Duurzame Ontwikkeling gecreëerd die de burgers informeert en sensibiliseert, bijvoorbeeld rond premies voor groendaken of opvang van regenwater.”

Camille Herremans, ondervoorzitster van het Centre culturel: “Dankzij de samenwerking tussen een kunstenaar en de Jetse scholen (zowel Nederlandstalige als Franstalige) is Jette één van de eerste gemeenten die het recht op water voor allen als een mensenrecht heeft erkend. De kinderhanden op de muur van het gemeentehuis symboliseren dit engagement.”

De groenen hebben werk gemaakt van een platform dat de band tussen sociale organisaties en Jettenaren versterkt om beter te kunnen samenleven. Yves Martens, OCMW-raadslid: “In het OCMW hebben de ecologisten geijverd voor meer steun aan personen die in armoede leven of die het moeilijk hebben. De ecologisten hebben dit gedaan door voorrang te geven aan sociale rechtvaardigheid en billijkheid en door elke vorm van cliëntelisme af te wijzen en te waken over een zuinige besteding van gemeentemiddelen”.

En voor de toekomst…

Ook de komende zes jaar willen Ecolo en Groen! inzetten op meer welzijn en een betere leefomgeving voor de Jettenaren. Wij willen ons vooral bezig houden met de uitdagingen voor alle inwoners: een behoorlijke woning vinden, een plaats in een crèche of school, een goede opleiding of job.

We blijven ijveren voor een gezonde, groene, propere veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving en smeden hiertoe banden met buren, wijken en gemeente. In het besef dat de oude recepten niet langer werken als duurzaam antwoord op de sociale, economische en milieu-uitdagingen van vandaag, willen Ecolo en Groen! een echte ecologisch transitie bewerkstelligen van de gemeente Jette, met accent op goed bestuur, een rigoureus beleid en deelname van de burgers aan beslissingen die hen aanbelangen.

We zijn bezig met de uitwerking van het Ecolo – Groen! programma voor Jette. Laat weten wat jij wil veranderen in Jette en stuur jouw ideeën door.