Persbericht Groen – ECOLO

In het meederheidsakkoord 2012-2018 hadden de PS, SP a, CDH zich geëngageerd om een beleid te voeren dat aan de noden van de Sint-Joostenaren zou tegemoetkomen. In de lijst van prioriteiten die het college toentertijd naar voren schoof vinden we o.m. het volgende terug: leefbare wijken, kwalitatieve woningen, een dynamisch tewerkstellingsbeleid en beter onderwijs.

Op 8 mei werd tijdens een commissievergadering de ontwerpbegroting voorgesteld die op de gemeenteraad van 13 mei ter stemming worden aangeboden. Alle financiële indicatoren voor de volgende jaren kleuren dieprood. Dankzij de ruime inkomsten van de kantoorbelasting kon Sint-Joost in het verleden uit de rode cijfers blijven en kwam het niet onder financiële voogdij van het Gewest. Maar door o.m. de leegstand van kantoortorens (Astrotoren) of het gebruik ervan door overheidsdiensten (Madoutoren, IBM-toren,…) daalt de kantoorbelasting en dus de inkomsten voor de gemeente (1). De totale schuldenlast zal eind 2013, 88.002.666 euro bedragen (een verdubbeling t.o.v. 2006). Het tekort op de gewone begroting 2013 bedraagt 2.046.714 euro.

Indien er niet snel wordt ingegrepen wordt dit tekort een structureel tekort. Nochtans wil burgemeester Emir Kir in deze moeilijke context de prioriteit geven aan de aankoop voor 8 miljoen euro van een deel van het Ethias kantoorgebouw aan de Sterrekundelaan 19 (2). Hij wenst er de gemeentelijke administratie in onder te brengen door hen over te hevelen van andere gebouwen (o.m. van de Brialmonstraat 23, aangekocht in 2006 en Sterrekundelaan 12, aangekocht in 2003).

Om geld vrij te maken voor deze vastgoedoperatie en andere investeringen plaatst de meerderheid verschillende gemeenteëigendommen in de etalage (3). Ondermeer de voormalige piramidezaal onder het Rogierplein staat net als vorig jaar te koop (hoewel hotelketen Sheraton intussen afzag van de aankoop) en de net verbouwde lokalen van de Mission Locale in de Uniestraat (met een aanpalende semi-publieke grote binnentuin). Ook de zaal in de Wauwermansstraat die pas in 2011 voor 980.000 euro werd aangekocht staat te koop. De begrote inkomsten van deze verkopen lijken ruim overschat.

De gemeente wil ook een beroep doen op het regionaal fonds BGHGT (4) ter ondersteuning van de gemeenten voor ruim 3 miljoen euro. Deze som moet in principe worden gebruikt om een antwoord te bieden aan de problemen ten gevolge van de bevolkingstoename (creches, scholen, …). Het geld gebruiken om kantoorruimte te kopen voor de gemeenteadministratie lijkt niet te kaderen in het beleid van het Gewest.

De begroting 2013 beantwoordt niet aan de noden van Sint-Joost, met een steeds grotere schuldenlast die de Sint-Joostenaren zullen moeten ophoesten. Ecolo-Groen Sint-Joost vraagt aan de PS, SP a en CDH om zich te herpakken en zich niet te storten in megalomane vastgoedoperaties maar in tegendeel hun energie en middelen te besteden aan de echte noden van de bevolking zoals beloofd tijdens en na de verkiezingscampagne van 2012. Laten we niet vergeten dat Sint-Joost bijvoorbeeld de laagste dekkingsgraad heeft qua scholen en kinderopvang. Slechts de helft van de Sint-Joostse kinderen kan in de gemeente terecht. Onderwijs, kinderopvang, jeugdbeleid, huisvesting, tewerkstelling en levenskwaliteit zijn de topprioriteiten in Sint-Joost. Alle budgettaire marges zouden aan deze prioriteiten moeten worden besteed.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node

 

  1. Zo betekende het gebruik van de Madoutoren door de Europese Commissie een daling van 1,8 miljoen aan kantoorbelasting.
  2. Ironisch genoeg zou de aankoop van dit kantoorgebouw door de gemeente een verdere daling van de kantoorbelasting betekenen.
  3. Gebouwen: Wauwermansstraat 11(aangekocht in 2011, ongebruikt), Brialmontstraat 23 (2006, Preventiedienst), Uniestraat 29-31 (Mission Locale), Middaglijnstraat 29 (Vredegerecht), en de ondergrondse ruimte Rogierplein.
  4. Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijk Thesaurieën (BGHGT) kent leningen toe aan gemeenten in financiële moeilijkheden. Deze leningen moeten de lokale besturen helpen om hun tekorten aan te zuiveren en hun thesaurie terug gezond te maken.