Interpellatie gemeenteraad 25 april 2013 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De werking van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en het gemeentelijk beleid ten aanzien van personen met een handicap.

Sinds enkele jaren bestaat er in de gemeente een gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap. In de gemeentelijke begroting van 2013 staat op het artikel 833/332-02 ‘subsidies aan instellingen voor gehandicapten’ een bedrag van 500 euro ingeschreven.

Verder vond ik geen artikels en bedragen terug die rechtstreeks betrekking hebben tot de politiek van personen met een handicap.

Volgens de cijfers van het Brussels observatorium waren er in 2008 in onze gemeente 420 volwassen personen met een handicap en 33 kinderen die genieten van een verhoogde kinderbijslag; in totaal dus ruim 450 personen.

Wanneer ik de 500 euro voorzien in de begroting bereken per persoon investeert de gemeente wel ruim 1 euro per persoon, als ik het zo bekijk is dit een bijzonder laag bedrag. Het verwondert me dan ook niet dat ik eigenlijk niets merk van de gemeentelijke inspanningen ten aanzien van deze bevolkingsgroep.

Vandaar mijn vragen:

  • Wat is de samenstelling van de adviesraad van personen met een handicap?
  • Hoeveel vergaderingen vonden plaats sinds de creatie van deze adviesraad?
  • Tot welke concrete acties heeft dit geleid?
  • Bent u tevreden over de werking van deze adviesraad?
  • Wat zijn de acties die u nu onderneemt ten aanzien van personen met een handicap?
  • Welke inspanningen zal u in de toekomst nemen om een krachtdadig beleid op poten te zetten?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Adviesraad voor personen met een handicap