Schriftelijke Vraag van 16 maart 2017 – Katia Van den Broucke

Schriftelijke vraag van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

De samenstelling van het wagenpark van de gemeente.

In het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), boek 2 titel 4, is bepaald dat de overheden het goede voorbeeld moeten geven op het vlak van milieuvriendelijk vervoer. Vanuit deze context heeft de Brusselse Regering per Besluit van 15 mei 2014 enkele verplichtingen opgelegd aan de gewestelijke en lokale overheden, waaronder de minimale milieuprestatie-eisen bij aankoop of leasing van voertuigen.

Ook bij het opstellen van de lastenboeken moet er voldaan worden aan bepaalde eisen:

 • Milieucriteria moeten minstens 30% van de gunningscriteria uitmaken
 • De Ecoscore van de wagen moet minstens voor 70% deel uitmaken van de milieucriteria.

Propere wagens is één ding, maar er spelen nog andere factoren mee indien we een vlotte, duurzame mobiliteit willen voor onze gemeente. De actieve verplaatsingsmodi moeten eveneens gestimuleerd worden.
Een derde aspect is het prijskaartje voor de gemeente, we zitten volop in tijden van bezuiniging en ook op dit vlak moet nagekeken worden in welke mate de uitgaven verantwoord zijn.

Graag kreeg ik volgende informatie:

 • Een tabel met de wagens van de gemeente (2012-2013-2014-2015-2016) waarbij volgende elementen worden opgenomen:
  • merk en type wagen
  • aankoopdatum
  • type brandstof
  • ecoscore
  • aantal km
  • kostprijs voor de gemeente (aankoop/leasing)
  • kostprijs brandstof
  • kostprijs verzekering.

Indien er wagens zijn besteld maar nog niet geleverd, kreeg ik ook graag voor deze wagens dezelfde informatie

 • het aantal (elektrische) fietsen waarover de gemeente geschikt.
 • De instructies die gegeven worden aan het personeel betreffende het gebruik van de wagen voor korte verplaatsingen binnen de gemeente.
 • De gunningscriteria die werden opgenomen in het lastenboek voor de bestellingen vanaf januari 2015.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Info wagenpark in het Nederlands, info parc de véhicules en français & overzichtstabel