Interpellatie gemeenteraad 30 maart 2017 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende

De opruimingswerken van het terrein aan de Groendreef voor het aanleggen van moestuintjes

De buurtbewoners van de Groendreef werden per wijkinfo van 30 januari laatstleden ingelicht over de opkuis- en ontginningswerken die zouden plaatsvinden op de gemeentelijke terreinen aan de Groendreef. In de informatiebrief werd vermeld dat de werken zouden bestaan uit de ontginning en het volledig opkuisen en ontruimen van het vuil. De verbijstering van de buurtbewoners was groot toen ze merkten dat de meeste bomen en struiken werden ontruimd.

Wanneer ze contact opnamen met mevrouw Opdekamp, die opgegeven was als contactpersoon, bleek deze persoon niet volledig op de hoogte van de werken die aan de gang waren. Ondertussen heeft mevrouw Opdekamp wel meer inlichtingen aan sommige buurtbewoners kunnen geven maar ze blijven toch een beetje bezorgd over de ontwikkeling van deze nieuwe ruimtelijke ordening.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  • Was het voorzien dat zoveel bomen en struiken zouden verwijderd worden en hoeveel bomen werden gekapt?
  • Waarom werd er in de wijkinfo niet specifiek vermeld dat de bomen zouden worden gekapt?
  • Wat zal de gemeente doen om ervoor te zorgen dat de bewoners, die alle intimiteit zijn verloren, tegemoet te komen? Worden er beplantingen voorzien zodat zij opnieuw afgeschermd worden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Het antwoord van het College staat nog niet officieel op de website, we voegen het later in.