Interpellatie gemeenteraad 21 december 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De gemeenschapswachters verliezen er het noorden bij? – Les gardiens de la paix perdent le nord?

Sinds enige jaren beschikt de gemeente Sint-Joost over een 30-tal gemeenschapswachters. Zij verhogen door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de bewoners. Zij kunnen eveneens een belangrijke schakel vormen tussen de gemeente en de bevolking door:

 1. de bevolking te informeren en te sensibiliseren over belangrijke thema’s zoals veiligheid en netheid.
 2. het vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (cfr. gemeentelijke administratieve sancties) en deze te signaleren aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan
  de politie opdat die kan optreden.

Op vele plaatsen worden de gemeenschapwachters reeds ingezet in Sint-Joost. Echter, het is de bewoners van de Noordwijk opgevallen dat gemeenschapswachters (weinig of) nooit aanwezig zijn in hun wijk. Deze wijk kent evenwel belangrijke uitdagingen op het gebied van (verkeers)veiligheid, netheid, overlast, wildparkeren en ander inciviek gedrag.

De bewoners vragen de gemeente daarom om ook aan hun buurt een aantal vaste gemeenschapswachters (bij voorkeur bewoners uit de wijk zelf) toe te wijzen die dagelijks de wijk bedienen en die werken op hetgeen prioritair is voor de bewoners van deze wijk:

(Verkeers)Veiligheid:

 • Verhogen van het veiligheidsgevoel door hun ontradende aanwezigheid
 • Bewoners bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie met folders, informatiesessies …
 • Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten.
 • Kinderen, scholieren,…veilig helpen oversteken
 • Chauffeurs bewust maken dat de Noordwijk in de eerste plaats een woonwijk is waar aangepast rijgedrag vereist is

Netheid:

 • In samenwerking / overleg met de netheidsdiensten de plaatsen in kaart brengen waar bewoners het niet te nauw nemen met netheid
 • Intensieve sensibiliseringscampagnes opzetten naar deze bewoners d.m.v. brochures, persoonlijke deur-aan-deur gesprekken, etc…
 • Eventuele inbreuken signaleren aan de bevoegde diensten (politie, inspecteurs netheidsdiensten)

Wildparkeren:

 • Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement.
 • Eventuele inbreuken signaliseren aan de bevoegde diensten

Ander inciviek gedrag:

 • Mensen aanspreken / sensibiliseren over hun inciviek gedrag en eventuele inbreuken signaliseren aan de bevoegde diensten

Tot slot lijkt het de bewoners belangrijk dat alle actoren in de wijk zo goed mogelijk samenwerken om de resultaten van hun inspanningen te optimaliseren en om tot één gesloten ketting te komen, waarbij op het gebied van netheid bvb:

 • De netheidsdiensten de openbare ruimten elke dag netjes houden, maar ook de gemeenschapswachters informeren over vastgestelde problemen
 • De gemeenschapswachters een inventaris maken van probleemplaatsen (oa op basis van info ontvangen van de netheidsdiensten) en daar specifieke sensibiliseringsacties opzetten
 • De lokale politie en de inspecteurs van de netheidsdiensten gerichte repressieve acties opzetten
  op de plaatsen waar bewoners blijven weigeren om – ondanks sensibilisering – rekening te houden het gemeentelijk reglement.

Mijn vragen:

 • Waarom werden tot op heden geen gemeenschapswachters ingezet in de Noordwijk?
 • Is de gemeente bereid om in de toekomst ook vaste gemeenschapswachters in te zetten – die bij voorkeur bewoners van de wijk zelf zijn?
 • Is de gemeente bereid om de gemeenschapswachters in eerste instantie vooral in te zetten op de thema’s die voor de bewoners van die wijk belangrijk zijn, nl. (verkeers)veiligheid, netheid, overlast, wilparkeren en ander inciviek gedrag?
 • Is de gemeente bereid om in de nabije toekomst vergaderingen te organiseren met bewoners, de gemeenschapswachters en de lokale politie zodat de gemeenschapswachters en lokale politie meer specifiek de noden van de bewoners leren kennen zodat ze zich hierop kunnen focussen bij de uitoefening van hun taken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!