Interpellatie gemeenteraad 25 februari 2016 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

De borstkankerscreening.

Met deze interpellatie wens ik terug te komen op mijn interpellaties van november 2013 en oktober 2014 betreffende de sensibilisering rond de borstkankerscreening.

Sinds 2002 loopt het programma voor borstkankerscreening in Brussel en het wordt gecoördineerd door Brumammo.

In België worden er jaarlijks 10.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt, 1 vrouw op negen krijgt borstkanker, en helaas stelt men vast dat deze evolutie nog steeds stijgende is. Borstkanker is de eerste oorzaak van vroegtijdig overlijden bij vrouwen. In 2013 zijn 208 Brusselse vrouwen overleden aan borstkanker, wat bijna 20% van de overlijdens door kanker en meer dan 4% van alle overlijdens betekent. Dit is een schrikbarende vaststelling.

Tijdens mijn vorige interpellaties had ik het al over de bijzonder lage deelname van de Berchemse vrouwen aan het screeningsprogramma. Uit statistieken over de deelname van vrouwen aan het screeningsprogramma kon ik opmaken dat er sinds 2009 een dalende evolutie is. Dit stemt mij bijzonder ongerust vooral omdat het bevolkingscijfer toch met 8 % steeg tussen 2009 en 2013.

Het vroegtijdig opsporen van borstkanker verhoogt aanzienlijk het de kansen op genezing, het is dus bijzonder belangrijk dat vrouwen die zich in de risicogroep bevinden, ingaan op de uitnodiging van de borstkankerscreening. Sinds 2010 zijn de informatie- en sensibiliseringsacties zeer beperkt geweest. Het is dus zeker nuttig om naar zeer gericht te werken om bepaalde doelgroepen te mobiliseren.

In een Vlaamse gemeente werden er in 2011 1546 uitnodigingen verstuurd waarop 550 opkomsten waren. Het jaar daarna, een jaar waarin er campagne werd gevoerd onder het motto ‘laat naar je borsten kijken’ werden er 1265 uitnodigingen verstuurd en daarop volgden 792 opkomsten. Dit is echt wel het bewijs dat men sensibiliseringscampagnes nodig heeft om de vrouwen over de streep te trekken.

Men heeft gemerkt dat er heel wat drempels zijn bij vrouwen om in te gaan op de oproepingsbrief. Onvoldoende kennis over het onderwerp, angst, de afstand en de taal, om er maar enkele te noemen.

Gezien de taboesfeer die nog aanwezig is rond dit thema, is sensibiliseren bijzonder belangrijk. Er kan heel wat gedaan worden, zoals acties met handelaren, toneelvoorstellingen, sportevenementen ‘Think-Pink’,…
Op mijn interpellatie van oktober 2014 kreeg ik te horen dat de problematiek ter harte werd genomen en dat er dringend werk zou gemaakt worden van sensibilisatie en contacten met de mammobiel.

Helaas heb ik daar zelf weinig van gemerkt, maar het kan me natuurlijk ook ontgaan zijn, daarom kreeg ik graag antwoord op volgende vragen:

  1. Wat is de stand van zaken betreffende de contacten met de Mammobiel?
  2. Welke sensibiliseringsacties heeft u reeds ondernomen?
  3. Met welke partners (huisartsen, maison médicale, Think Pink, …) heeft u samengewerkt om bepaalde acties te plannen?
  4. Welke acties denkt u te ondernemen voor de komende jaren zodat het aantal deelnemende vrouwen aan de borstkankerscreening aanzienlijk verhoogt?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Borstkankerscreening