Interpellatie gemeenteraad 29 september 2016 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

De aanpak om kinderarmoede tegen te gaan

De cijfers betreffende de armoede in Brussel zijn schrikwekkend; 30% van de gezinnen leeft met inkomens onder de armoedegrens en 25 % van de jongeren groeit op in een gezin zonder inkomen uit werk.

In armoede geboren worden en opgroeien heeft nefaste gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben een groter risico om zelf een leven in armoede door te brengen. Die kinderen krijgen niet de kansen waar alle kinderen recht op hebben. De samenleving laat daardoor heel wat potentieel van deze kinderen niet tot ontplooiing komen. Dat zorgt op termijn bovendien voor hogere maatschappelijke kosten.

De gevolgen voor kinderen die in armoede opgroeien vertalen zich niet enkel in puur materiële tekorten, maar vaak hebben ze ook minder kansen voor hun ontwikkeling: ze zijn geen lid van sport- of culturele verenigingen, ze gaan minder vaak op vakantie en maken minder uitstapjes, en vaak komen ze niet elke dag aan een gezonde warme maaltijd. Op lange termijn kan dit lijden tot ernstige lichamelijke en psychische problemen.

Kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede bij de ouders. Het gaat om uitsluiting op verschillende vlakken. De financiële moeilijkheden zijn vaak oorzaak van achterstelling op het vlak van tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid of maatschappelijke participatie. Die complexe problematiek vraagt een geïntegreerde aanpak, op Brussels, lokaal en federaal niveau.

Volgens cijfers van Kind en Gezin blijkt dat de kansarmoedeindex voor kinderen in onze gemeente op enkele jaren tijd flink gestegen is. Waar er in 2012 nog sprake was van 12% blijkt voor 2015 25% van de kinderen daaronder te vallen. Nochtans liggen de inkomens in onze gemeente boven het gemiddelde van het Brussels gewest:

Maar ook andere parameters die meespelen in het kader van armoede zijn gunstig voor onze gemeente:

Gezien deze statistische gegevens is het dus eerder verwonderlijk dat de kinderarmoedeindex voor onze gemeente zo hoog is (iets hoger dan het gemiddelde van het Brussels gewest).

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Had u reeds kennis van deze alarmerende cijfers van Kind en Gezin en zo ja wat heeft u ermee gedaan?
  2. Participatie is een hefboom om (kinder)armoede te bestrijden; werd dit thema reeds aangekaart tijdens de kindergemeenteraad?
  3. Bestaat er in de gemeente een actieplan armoede.
  4. In welke mate wordt het diversiteitsbeleid gestimuleerd in onze verenigingen? Welke hefbomen worden aangewend om kinderen die opgroeien in armoede te integreren in sportclubs, jeugdverenigingen?
  5. Met welke andere overheden, verenigingen, sociale actoren werd er reeds samengewerkt om deze problematiek op gemeentelijk vlak aan te pakken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Van den Broucke kinderarmoede