Persbericht Groen!

Om de twee jaar maakt het Brussels Observatorium voor Welzijn en Gezondheid een uitgebreid Armoederapport. Het Brussels Parlement doet vervolgens, op basis van dit rapport, een aantal beleidsaanbevelingen aan de regering. De Commissie Sociale Zaken stemde vandaag deze aanbevelingen bij het Brussels Armoederapport 2010. Commissievoorzitter Elke Van den Brandt (Groen!) is tevreden: “De commissie is lang in de ban geweest van dit debat. Zowel oppositie als meerderheid bogen zich in werkgroepen over armoede, een problematiek die enorm belangrijk is en het leven van vele Brusselaars elke dag opnieuw bepaalt.”

De aanbevelingen van de commissie gaan vooral over huisvesting, gezondheid, onderwijs en vorming, werk, de aanpak van schuldoverlast en de ondersteuning van de OCMW’s. Naast voorstellen voor toegankelijke en coherente hulpverlening, hebben de commissieleden ook oog voor preventie. Van den Brandt: “Meer betaalbare kinderopvang, werken aan gelijke onderwijskansen, opwaardering van beroeps- en technisch onderwijs, nieuwe taalrecepten… ook dit is strijden tegen armoede. Misschien wel op de meest efficiënte manier.” De aanbevelingen zetten ook in op kwaliteitsvolle begeleiding van werkzoekenden, vooral jongeren en laaggeschoolden. Verder krijgt de huisvestingsproblematiek heel wat aandacht.

Met enkel een verhoging van het aantal sociale woningen komen we er niet, de omvang van de problematiek vraagt de inzet van een heleboel instrumenten: sociale verhuurkantoren, strijd tegen leegstand en huisjesmelkers, vernieuwende woonformules en de mogelijkheid van huurpremies voor wie reeds lang op een sociale woning wacht.

De demografische explosie stelt de Brusselse overheden voor gigantische uitdagingen, vooral omdat de bevolkingsgroei hoofdzakelijk in de armste wijken van onze stad plaats vindt. Het toekomstige Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan moet dan ook een belangrijk luik voor de strijd tegen armoede en dualisering bevatten.

Een aantal essentiële hefbomen in de strijd tegen armoede liggen bij de federale overheid. In de inleidende tekst pleit de commissie voor een verhoging van de vervangingsinkomens en de laagste lonen en voor een individualisering van de sociale uitkeringen en ook de herfinanciering van Brussel komt kort aan bod. “Brussel moet zijn verantwoordelijkheid nemen op het vlak van armoedebestrijding, in de meest ruime betekenis, maar de armoedeproblematiek vraagt om een solidaire aanpak,” benadrukt Van den Brandt.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen!
Brussels Hoofdstedelijk Parlement