Persbericht Groen-Ecolo

Groen en Ecolo reageren positief op de goedkeuring van praktijktesten voor het Brussels gewest. “Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen discriminatie”, zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement. “We zijn blij dat de Regering onze vraag van twee jaar geleden serieus genomen heeft. De goedkeuring van deze ordonnantie zal er mee voor zorgen dat elke Brusselse werkzoekende een eerlijke kans krijgt bij het zoeken naar een job.”

Twee jaar geleden dienden Groen en Ecolo een resolutie in om praktijktesten mogelijk te maken in Brussel. Minister Gosuin (DéFI) reageerde eerst weigerachtig omdat Brussel volgens hem niet bevoegd was. Het debat kwam in een stroomversnelling dankzij hoorzittingen die de groenen afdwongen. De grondwetspecialisten die toen gehoord werden, verklaarden namelijk dat Brussel wel degelijk praktijktesten kon invoeren.

“Gisteren werd het voorstel eindelijk goedgekeurd door de commissie Economie van het Brussels parlement”, zegt Zoé Genot, fractieleider voor Ecolo in het Brussels Parlement. “Dat werd hoog tijd want de discriminatie in Brussel is veel te hoog.”

Bruno De Lille (Groen): “Tot nu toe probeerde het Gewest diversiteit te promoten door de goede leerlingen te belonen. Het was echter niet eerlijk dat discriminerende bedrijven niet echt aangepakt konden worden. Het is wel belangrijk dat de Brusselse regering de inspectiedienst nu ook de nodige middelen geeft om de praktijktesten ook effectief uit te voeren.”

Praktijktesten zijn nodig als sluitstuk in de strijd tegen discriminatie: de arbeidsmarktsituatie van personen met migratieachtergrond in België is de slechtste van West-Europa. Uit onderzoek aan de UGent vorig jaar bleek dan weer dat 50+’ers tot 39% minder kans maakten om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.

Bruno De Lille (Groen): “Nochtans snijden de Brusselse bedrijven hiermee in hun eigen vingers. Door niet de beroepskennis van de kandidaten te laten doorwegen maar wel leeftijd, herkomst, geslacht, … missen ze de best mogelijke nieuwe medewerk(st)er. Ook uit het recente witboek van Beci bleek trouwens dat ‘diverse’ bedrijven het beter doen.”

Brussel neemt door deze invoering een voortrekkersrol op zich. Groen en Ecolo hopen dan ook dat de andere regeringen in ons land het Brusselse voorbeeld zullen volgen.

29 SEP 2017

Contact:

Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractieleidster Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement