Tussenkomst gemeenteraad 28 maart 2013 – Alain Beeckmans

Tussenkomst van Alain Beeckmans, Ecolo-Groen raadslid tijdens de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad van Ganshoren:

De verkiezingen zijn reeds 165 dagen achter de rug.

Tot 165 dagen geleden kregen we in de verkiezingsreclame te lezen:
– “het is belangrijk de huidige koers aan te houden bij het herstel van de financiële toestand van onze gemeente” (LB)
– “le changement, vite” (MR)

We moeten dus de huidige koers aanhouden, en snel veranderen. Is dit gebeurd bij het neerleggen van deze begroting 2013? Wel, ik kan niet zeggen dat we stilstaan. Ik kan wel zeggen dat we achteruitgaan:

Deze begroting heeft een MALI van 1,6 M (miljoen) €, dit is het grootste mali sinds jaren. Met de gewestelijke steun er bij gerekend blijft dit een mali van meer dan 1 M €. We zitten een half miljoen € achter op het Gewestelijke financiële plan.

Ondanks “le changement, vite” is pas nu, meer dan 5 maanden na de verkiezingen en 3 volle maanden in het nieuwe jaar, de begroting 2013 neergelegd.

We stappen dus achteruit, na 5 maanden aarzelen.
Maar is er vaste grond onder onze voeten?
Nee, we stappen in financieel drijfzand, om twee redenen:

  1. Er is onzekerheid over de gewestelijke steun: over 50% van de gewestelijke steun, ongeveer een half Miljoen €, zal er pas door het gewest beslist worden in het tweede semester van 2013. Is het zeker dat we dit geld krijgen? Zijn er criteria? Het nieuwe bedrag van de gewestelijk hulp zal toegekend worden op basis van een financieel plan, een beheerscontract over 3 jaar 2013-2014-2015. Het ziet er naar uit dat de lange termijnvisie van ons gemeentelijk bestuur pas zal kunnen starten 1 jaar na de verkiezingen.
  2. Er is een risico op meeruitgaven: de tussenkomst van de gemeente in de kosten van het zwembad is nog niet opgenomen in deze begroting. Dit kan oplopen tot 500.000 € jaarlijks. Meer dan 10 jaar na de sluiting van het zwembad is er nog geen zicht op het aantal partners die het zwembad eventueel samen zouden willen uitbaten, en de bijhorende verdeelsleutel van inkomsten en uitgaven. 10 jaar is meer dan 5 maanden. Er was tijd genoeg om een performante, professionele beheersstructuur op poten te zetten. Dit dossier zit vast, en dreigt de begroting in drijfzand te laten terechtkomen.

We zijn meer dan 5 maanden na de verkiezingen, er is een nieuwe ploeg. Tijd dus om te horen wat de nieuwe ploeg wil. Een begroting veronderstelt het op papier zetten van doelstellingen (dit willen we), de nodige middelen (dit hebben we nodig) en een langetermijnvisie (zo gaan we het doen).

Het was tekenend voor de commissievergadering waar de begroting besproken werd, dat de visie, de “beleidsverklaring”, de projecten van deze meerderheid, er uit moesten “gemolken” worden door de vragen van de oppositie. Nergens werd en wordt een toekomstvisie, een beleidsverklaring, gegeven.

Een grondige studie van deze begroting toont aan dat we niet alleen in het drijfzand stappen, deze meerderheid sleurt ook anderen mee in het financiële moeras.

– het Franstalig jeugdhuis kan de boeken toedoen, de 17.500 € werkingssubsidies worden gewoon geschrapt. 0 € werkingssubsidies.
– het Franstalig cultureel centrum krijgt 10.000 € werkingssubsidies minder; en dit zonder overleg. Het cultureel programma 2013 kan dus niet meer uitgevoerd worden.
– de gemeentelijke subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen voor de productie van warm water dmv een zonneboiler werden op 31 december 2012 “en stoemelings” afgeschaft. De reden zou zijn: ze worden toch niet aangevraagd. Deze aangehaalde reden klopt echter niet, want in 2012 werden nog subsidies verstrekt.

Minder geld voor jeugd, cultuur en duurzame ontwikkeling, de verandering komt snel. Zeer mooie beleidsdaden om een legislatuur te beginnen.

Daarentegen worden de budgetten voor gemeentelijke manifestaties, recepties en drukwerk verhoogd. De gemeentelijk administratie heeft mij op dit vlak de nodige uitleg verschaft, en ik aanvaard die. Maar Ecolo-Groen zal er op toezien dat het gemeentelijk budget gebruikt wordt voor correcte, objectieve informatie en niet voor het reclame maken voor, en bekend maken van deze nieuwe meerderheid.

We zullen bij de volgende begroting de balans opmaken: ofwel is de verkiezingscampagne terug begonnen, ofwel wordt de broodnodige communicatie met de burger op een stevige leest geschoeid.

Bij de volgende Ganshoren-Info kan bijvoorbeeld gepubliceerd worden, dat wie zijn huis renoveert en binnen de bestaande volumes blijft, geen belasting op verbouwing moet betalen. En dat er een vermindering is van 10% van de verbouwingstaksen voor bijkomende volumes met de plaatsing van houten schrijnwerk met FSC (dus duurzaam) gelabeld hout gebeurt, en -10% indien een regenwaterput voor de recuperatie van regenwater wordt geplaatst. Dit zijn realisaties die ik 12 jaar geleden als Schepen heb ingevoerd, en die concreet de duurzame ontwikkeling voor de Ganshorenaar bevorderen.

“Gouverner, c’est prévoir”.

Artikel 242bis van de NGW verplicht het Schepencollege tot het voorleggen aan de gemeenteraad van een driejaarlijks plan, één in het begin van de legislatuur, één in het midden. Dit plan moet neergelegd worden bij het indienen van de eerste begroting. Vanavond wordt de wet dus niet gerespecteerd.

Dit plan voorziet:

– een oriëntatienota, die minstens de hoofdbeleidskeuzes voor de volgende 3 jaar bevat.
– een beheerscontract dat de oriëntatienota begrotingsmatig vertaalt.

Oriëntatienota, beheerscontract, dit zijn termen van een modern, efficiënt beleid. Dit beleid en de toekomstvisie er op, is vanavond de grote afwezige.