Persbericht Groen! – ECOLO

Op 9 juni stelt het schepencollege van Sint-Joost (PS, SP-a, CDH) haar begroting 2010 voor aan de gemeenteraad. Dit is ruim 6 maanden te laat, daar een begroting doorgaans in december van het voorgaande kalenderjaar wordt gestemd. Deze 6 maanden respijt voor het schepencollege hebben helaas niet geleid tot een gedegen werkstuk. Het budget 2010 stemt tot nadenken en de projecties voor de periode 2011-2013 kleuren dieprood.

Positief is dat de gemeente ook dit jaar een budgettair evenwicht bereikt en dat de gemeente van plan is om ruim 37 miljoen te investeren. Voor de financiering van deze investeringsprojecten wenst het schepencollege echter dit jaar nog 32,9 miljoen euro te lenen. Daar de begroting na de stemming in de gemeenteraad nog moet worden onderworpen aan een goedkeuring door het Gewest zal de gemeente in de praktijk pas vanaf augustus kunnen starten met de geplande uitgaven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de gemeente er zal in slagen om voor 37 miljoen euro aan investeringen in 4 maanden tijd te realiseren (dit is meer dan 9 miljoen per maand en 2,3 miljoen per week).

De omvang van de lening stemt tot nadenken omdat zo de globale schuld van de gemeente in één klap haast verdubbelt tot 75,8 miljoen euro. In tijden van crisis en besparingen betekent deze verhoogde schuldenlast een aanzienlijk risico.
Temeer omdat de budgettaire projecties voor 2011-2013 niet rooskleuring zijn. Vanaf 2011 zal er bij ongewijzigd beleid een tekort ontstaan dat alleen zal toenemen in de volgende jaren. De gemeente zal dan nog enkel een evenwicht kunnen voorleggen door de gecumuleerde overschotten van vorige jaren aan een sneltempo op te souperen.

Tegelijkertijd worden bepaalde inkomsten overschat zoals de voor Sint-Joost belangrijke belasting op kantoorruimte. Door de crisis staan vele kantoren leeg en zal het in het budget ingeschreven bedrag wellicht nooit gehaald worden.

Groen! Sint-Joost vraagt daarom aan het schepencollege om van dit laatste jaar van budgettair evenwicht gebruik te maken om maatregelen te treffen die een evenwicht in de toekomst garanderen. Buitensporige leningen aangaan en het overschatten van inkomsten lijken ons alvast geen afdoend antwoord.
De inwoners van Sint-Joost hebben in de toekomst geen nood aan een gemeente onder financiële curatele maar aan een financieel gezonde gemeente die een duwtje in de rug kan betekenen en geen zware last is voor een reeds hard getroffen bevolking.

In de marge van deze begroting stelt gemeenteraadslid Frederic Roekens (Groen! – Ecolo) vast dat er geen euro voorzien is voor de op de gemeenteraad van 24/02/2010 door bevoegde schepen Beatrice Meulemans (sp.a) beloofde capaciteitsuitbreiding van de Nederlandstalige kinderopvang/lager onderwijs. Ook dit betekent een ware hypotheek op de toekomst van Sint-Joost.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node