Interpellatie gemeenteraad 29 september 2016 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

Acties op de scholen tegen pesten.

In de Klasse van januari 2016 werd melding gedaan over de cijfers met betrekking tot het pesten op school. Het pestgedrag op school evolueert in licht dalende lijn (van 25% naar 20%). Deze evolutie is zeker positief maar 1 op 5 kinderen wordt gepest en dat is nog steeds veel te veel.

Pesten is helaas een veelvoorkomend en onderschat probleem, zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Het pesten heeft heel erge gevolgen, zowel voor de persoon die gepest wordt, de omstaanders als voor de pester.

Uit een Brits onderzoek (2014) blijkt dat zelfs veertig jaar later er nog steeds sociale, fysieke en mentale gevolgen merkbaar zijn.

De effecten:

  1. De personen die als kind gepest werden, waren er op hun vijfigste zowel fysiek als psychisch slechter aan toe dan de mensen die als kind niet gepest werden.
  2. Kinderen die regelmatig gepest waren, bleken later een grotere kans te hebben op depressies, angststoornissen en suïcidale gedachten.
  3. Bovendien waren mensen die als kind gepest werden, vaak lager opgeleid.
  4. En mannen die als kind gepest werden, hadden in vergelijking met mannen die niet gepest waren een grotere kans om op latere leeftijd werkeloos te zijn of een lager salaris te hebben.
  5. Pesten had ook effect op relaties. Mensen die als kind gepest waren, hadden een kleinere kans om op latere leeftijd een relatie te hebben. Ook waren ze doorgaans minder tevreden met hun leven.

De negatieve gevolgen voor de pester zijn echter ook niet te onderschatten. Hij loopt het risico slechter te presteren op school, krijgt concentratieproblemen en verlaat vroegtijdig de school. De kans dat de pester evolueert naar agressief en zelfs crimineel gedrag is niet gering.

In een klas waar pestgedrag bestaat leven er vaak gevoelens van schuld, onzekerheid en onveiligheid.

Iedereen heeft er dan ook belang bij dat pestgedrag wordt aangepakt en dat we de perceptie loslaten dat dit bij opgroeien hoort.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Worden er cijfers bijgehouden in verband met pestgevallen in de gemeentelijke scholen?
  2. Bestaat er een anti-pestplan in de scholen?
  3. Wordt er actief deelgenomen aan initiatieven zoals ‘week tegen pesten’?
  4. Welke opvolging wordt er gegeven bij pestgedrag?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Het antwoord van het College staat nog niet officieel op de website, we voegen het later in.