Interpellatie gemeenteraad 27 oktober 2016 – Katia Van den Broucke

Interpellatie van Katia Van den Broucke, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, aan het College van burgemeester en schepenen, betreffende:

Het bedrijfsvervoerplan

Het is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven, openbaar of privé, die meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels hoofdstedelijk gewest om, om de drie jaar, een bedrijfsvervoerplan op te stellen.
De bedrijfsvervoerplannen hebben een tweeledig doel:

  1. Het verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat het bedrijf veroorzaakt
  2. Het verbeteren van de mobiliteit (verminderen van het verkeer en de files op de wegen binnen het Brussels Gewest)

Concreet betekent dit dat er maatregelen moeten genomen worden door de administratie die de overstap bevorderen van de privé gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzame vervoersmiddelen: fiets, te voet, openbaar vervoer.

Een vervoerplan bestaat uit twee delen; enerzijds wordt er een staat van zake opgemaakt van de huidige mobiliteitssituatie, anderzijds wordt er een concreet actieplan opgemaakt om de situatie te verbeteren.

Het nieuwe bedrijfsvervoerplan wordt opgemaakt in 2017 en moet ingediend worden tegen 15 oktober 2017.

In deze gemeenteraad is het al meerdere keren aan bod gekomen hoe belangrijk het is om te sensibiliseren en te werken rond duurzame mobiliteit. Een duurzame mobiliteit genereert niet enkel voordelen voor de leefomgeving en de mobiliteit, de persoon die zich actief verplaatst, verkeert vaak ook in een betere mentale en fysieke gezondheid. Het is dus van allergrootst belang dat het volgende bedrijfsvervoerplan ambitieus is en op een serieuze manier wordt aangepakt.

Graag kreeg ik antwoord op volgende vragen:

  1. Zijn er al voorbereidingen getroffen voor de opmaak van het nieuw bedrijfsvervoerplan?
  2. Op welke manier werd het bedrijfsvervoerplan van 2014 opgesteld? Zijn de doelstellingen die vooropgesteld werden in dit bedrijfsvervoerplan behaald?
  3. Welke werkwijze wordt/zal aangenomen worden om het bedrijfsvervoerplan 2017 op te maken? (werkgroepen? En hoe samengesteld)
  4. Wat is volgens u de grootste uitdaging die u in dit bedrijfsvervoerplan wenst op te nemen?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Katia Van den Broucke
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen

> Het antwoord van het College vind je hier: Schriftelijk antwoord interpellatie Van den Broucke gemeentelijk bedrijfsvervoerplan